Fire kontorarbeidere styrker lagånden gjennom effektiv endringsledelse.

Endringsledelse: Slik forbereder du din virksomhet på fremtiden

Teknologiske fremskritt, skiftende markedsforhold og økende kundekrav gjør endringsledelse uunnværlig. Raske omstillinger og kontinuerlig opplæring er nødvendig for å holde din virksomhet konkurransedyktig, og det starter med strategisk ledelse.

Denne artikkelen gir deg en grundig forståelse av endringsledelse. Les videre og lær hvordan du best kan forberede din virksomhet på fremtiden.

Les også: Tilbakemelding: Nøkkelen til suksess på arbeidsplassen

Innhold:

 1. Hva er endringsledelse?
 2. Årsaker til endring i virksomheten
 3. Strategier for vellykket endringsledelse
 4. Viktige lederegenskaper i endringsprosessen
 5. Verktøy og metoder i endringsledelse
 6. Måling og evaluering av endringsprosesser
 7. Oppsummert om endringsledelse
 8. FAQs om endringsledelse

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse refererer til prosessen med å lede, styre og tilrettelegge for endringer i en organisasjon. Målet er å implementere nye strategier, strukturer, prosesser og teknologier på en måte som minimerer motstand og maksimerer effektiviteten.

Det handler om å sikre at alle ansatte er på samme side og forstår hvorfor endringen skjer. Effektiv endringsledelse involverer planlegging, kommunikasjon, opplæring og støtte. Den sørger for at overgangen til nye måter å jobbe på skjer smidig og uten unødvendige forstyrrelser.

Uten effektiv endringsledelse risikerer bedrifter å miste konkurransefortrinn, oppleve internt kaos og redusert medarbeidertilfredshet. En strategisk tilnærming til ledelse sikrer derimot at endringer implementeres på en strukturert og kontrollert måte, slik at virksomheten kan dra nytte av nye muligheter og minimere risiko.

Nøkkelkonsepter i endringsledelse inkluderer kommunikasjon, deltakelse, støtte og opplæring.

Kommunikasjon er avgjørende for å formidle hvorfor endringen er nødvendig og hva den innebærer.
Deltakelse handler om å involvere ansatte i prosessen for å øke deres eierskap og aksept.
Støtte innebærer å tilby ressurser og hjelp til de som trenger det under overgangen.
Opplæring sikrer at ansatte har de nødvendige ferdighetene for å lykkes i den nye tilstanden.

I tillegg er prinsipper som åpenhet, involvering og kontinuerlig forbedring essensielle for effektiv endringsledelse.

Les også: Kommunikasjon bedrift: Slik sikrer du godt samspill mellom ledelse og ansatte

Årsaker til endring i virksomheten

Eksterne faktorer

1. Teknologiske fremskritt

Teknologiske fremskritt er en av de mest kraftfulle driverne for endring i virksomheter. Ny teknologi kan forbedre effektiviteten, redusere kostnader og åpne nye markedsmuligheter.

Bedrifter må kontinuerlig tilpasse seg for å dra nytte av innovasjoner som automatisering, kunstig intelligens og digitale verktøy. Teknologi krever også at ansatte oppdaterer sine ferdigheter for å forbli relevante i sine roller.

2. Økonomiske svingninger

Økonomiske svingninger påvirker alle virksomheter, uavhengig av størrelse eller bransje. Resesjoner, inflasjon og endringer i valutakurser kan ha store konsekvenser for driften.

Bedrifter må tilpasse seg for å overleve økonomiske nedgangstider og dra nytte av oppgangsperioder. Dette kan innebære kostnadsbesparelser, endringer i prisstrategi eller tilpasning av produktporteføljen.

3. Sosiale og kulturelle endringer

Sosiale og kulturelle endringer påvirker forbrukeratferd og forventninger. Endringer i demografi, verdier og livsstil krever at bedrifter tilpasser sine produkter og tjenester.

For eksempel, økt fokus på bærekraft og miljøvennlighet tvinger mange virksomheter til å endre sine produksjonsmetoder. Kulturelle trender kan også påvirke markedsføring og merkevarebygging.

4. Politisk og lovgivningsmessig påvirkning

Politisk og lovgivningsmessig påvirkning kan føre til betydelige endringer i virksomheter. Nye lover og reguleringer kan kreve tilpasninger i drift, rapportering og compliance.

Politisk ustabilitet kan også påvirke forretningsmiljøet, både lokalt og globalt. Bedrifter må holde seg oppdatert på politiske endringer og justere sine strategier for å overholde nye krav og minimere risiko.

Interne faktorer

1. Organisatorisk vekst

Organisatorisk vekst fører ofte til endringer i strukturen og prosessene i en virksomhet. Når en bedrift vokser, må den tilpasse seg for å håndtere økt kompleksitet og større arbeidsstyrke.

Dette kan inkludere omorganisering, opprettelse av nye avdelinger eller innføring av nye styringssystemer. Vekst kan også føre til behov for å oppdatere din teknologiske infrastruktur og øke kapasiteten for å møte etterspørselen.

2. Endring i lederskap

Endring i lederskap kan ha en stor innvirkning på en virksomhets retning og kultur. Nye ledere bringer ofte med seg nye visjoner, strategier og prioriteringer. Dette kan føre til omfattende endringer i hvordan virksomheten opererer.

Endringer i lederskap krever god kommunikasjon og støtte for å sikre at overgangen skjer smidig og at ansatte forstår og støtter den nye retningen.

3. Innovasjon og kreativitet

Innovasjon og kreativitet er drivkrefter for endring i mange virksomheter. Nye ideer og tilnærminger kan føre til utvikling av nye produkter, tjenester eller prosesser.

For å fremme innovasjon, må virksomheter skape en kultur som oppmuntrer til eksperimentering og tar risiko. Dette innebærer å gi ansatte frihet til å utforske nye konsepter og støtte dem i gjennomføringen av innovative prosjekter.

4. Endringer i organisasjonskultur

Endringer i organisasjonskultur kan være nødvendige for å tilpasse seg nye strategier eller markedsforhold. Organisasjonskultur påvirker hvordan ansatte tenker, oppfører seg og samarbeider.

For å endre kulturen, må ledelsen kommunisere klart om hvorfor endringen er nødvendig og modellere ønsket atferd. Dette kan inkludere opplæring, endring av insentivsystemer og kontinuerlig støtte for å sikre at den nye kulturen blir integrert i organisasjonen.

Les også: Arbeidsmiljø: Internia sikrer god kommunikasjonsflyt i din virksomhet

Strategier for vellykket endringsledelse

Å utvikle en effektiv endringsplan er essensielt for å sikre suksess. Start med å definere klare mål og forventede resultater. Kartlegg hvilke ressurser som trengs og sett realistiske tidsrammer.

Identifiser potensielle utfordringer og planlegg hvordan de skal håndteres. Lag en detaljert handlingsplan som inkluderer trinnvise aktiviteter og ansvarlige personer. Dette gir struktur og veiledning gjennom hele endringsprosessen.

Identifisering av nøkkelinteressenter er også avgjørende for en vellykket endringsprosess. Interessenter kan inkludere ansatte, ledere, kunder og leverandører.

Kartlegg hvem som vil bli påvirket av endringen og hvem som kan påvirke utfallet. Involver disse interessentene tidlig i prosessen for å få deres innsikt og støtte. Å ha sterke støttespillere kan gjøre overgangen smidigere og øke sjansene for suksess.

Til slutt, identifiser potensielle risikoer som kan oppstå under implementeringen av endringen. Dette kan inkludere motstand fra ansatte, teknologiske utfordringer eller uforutsette kostnader.

Utvikle beredskapsplaner for å håndtere disse risikoene hvis de skulle oppstå. Ved å være forberedt på ulike scenarioer kan du minimere negative konsekvenser og sikre kontinuitet i virksomheten.

Implementering av endring

Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til vellykket endringsledelse. Utvikle en kommunikasjonsstrategi som klart formidler hvorfor endringen er nødvendig, hva den innebærer og hvordan den vil påvirke alle involverte.

Bruk ulike kanaler som møter, e-poster og intranett for å nå ut til alle ansatte. Sørg for at kommunikasjonen er toveis, slik at ansatte kan stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. Regelmessig og åpen kommunikasjon bidrar til å bygge tillit og forståelse.

Videre er opplæring og utvikling kritisk for å sikre at ansatte har de nødvendige ferdighetene for å tilpasse seg endringen. Utvikle opplæringsprogrammer som dekker nye verktøy, prosesser og metoder. Tilby kurs, workshops og e-læringsmoduler som gjør det enkelt for ansatte å lære i sitt eget tempo.

Gi støtte og ressurser som ansatte kan bruke for å forbedre sin kompetanse. Kontinuerlig læring og utvikling fremmer en positiv tilnærming til endring og øker sannsynligheten for suksess.

Glem ikke at overvåkning og evaluering er essensielt for å sikre at endringen går som planlagt. Sett opp målepunkter og indikatorer for å følge med på fremdriften. Gjennomfør regelmessige evalueringer for å identifisere hva som fungerer og hva som må justeres.

Involver nøkkelinteressenter i evalueringsprosessen for å få deres perspektiver. Juster planen basert på tilbakemeldinger og data for å sikre kontinuerlig forbedring og suksess.

Overvinne motstand mot endring

Motstand mot endring er en naturlig reaksjon og kan komme fra ulike kilder. Identifiser årsaker til motstand ved å lytte til ansatte og forstå deres bekymringer. Vanlige årsaker inkluderer frykt for det ukjente, tap av kontroll, og bekymring for økt arbeidsbelastning. Forståelse av disse årsakene er første steg i å utvikle strategier for å håndtere dem.

For å håndtere motstand effektivt, bruk strategier som involvering, kommunikasjon og støtte. Involver ansatte tidlig i prosessen og la dem bidra med sine innspill. Kommuniser klart og ærlig om hva endringen innebærer og hvorfor den er nødvendig.

Tilby støtte gjennom opplæring og ressurser som hjelper ansatte med å tilpasse seg. Anerkjenn og belønn positive bidrag og holdninger. Dette bygger tillit og engasjement, og reduserer motstand.

Å bygge en endringsvillig kultur er avgjørende for langsiktig suksess. Form en organisasjon som verdsetter læring, innovasjon og fleksibilitet. Oppmuntre ansatte til å se endring som en mulighet for vekst og forbedring.

Belønn atferd som støtter endring og feire suksesser. Led ved eksempel og vis at endring er en integrert del av virksomhetens strategi. En kultur som omfavner endring vil gjøre fremtidige overganger enklere og mer vellykkede.

Les også: Markedsundersøkelse: Slik får du et konkurransefortrinn i din bransje

Viktige lederegenskaper i endringsprosessen

En effektiv endringsleder trenger spesifikke egenskaper for å lede en vellykket endringsprosess. Evne til å kommunisere klart og overbevisende er avgjørende. I tillegg er det viktig å være empatisk og forstå medarbeidernes følelser og bekymringer.

Besluttsomhet og mot er viktige for å ta nødvendige valg, selv når de er upopulære. En endringsleder bør være fleksibel og kunne tilpasse seg uforutsette situasjoner. Evnen til å inspirere og motivere andre er også en nøkkelfaktor.

Hvordan utvikle lederegenskaper i organisasjonen

For å utvikle lederegenskaper i organisasjonen, start med å identifisere potensielle ledere blant ansatte. Tilby opplæring og utviklingsprogrammer som fokuserer på viktige lederegenskaper. Mentorordninger kan også være nyttige for å overføre kunnskap og erfaring.

Gi potensielle ledere muligheter til å ta ansvar og lede prosjekter. Skap en kultur som verdsetter lederskap og gir støtte til de som ønsker å utvikle sine ferdigheter. Kontinuerlig tilbakemelding og coaching er også viktig for å hjelpe ledere å vokse og forbedre seg.

Lederskapsstiler

1. Transformasjonsledelse

Transformasjonsledelse fokuserer på å inspirere og motivere ansatte til å nå sitt fulle potensial. Transformasjonsledere skaper en visjon for fremtiden og engasjerer ansatte i å jobbe mot denne visjonen. De verdsetter kreativitet og innovasjon, og oppmuntrer ansatte til å tenke utenfor boksen.

Transformasjonsledelse skaper en sterk kultur av tillit og respekt, hvor ansatte føler seg verdsatt og anerkjent for sitt bidrag.

2. Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse tilpasser lederstilen til de spesifikke behovene i situasjonen og medarbeiderne. Ledere vurderer medarbeidernes kompetanse og engasjement, og tilpasser sin tilnærming deretter.

Noen ganger kan det være nødvendig med en mer autoritær stil for å gi klar retning. Andre ganger kan en mer støttende og delegerende tilnærming være bedre.

Situasjonsbestemt ledelse krever fleksibilitet og evnen til å vurdere hvilken stil som vil være mest effektiv i enhver situasjon.

3. Tjenende ledelse

Tjenende ledelse fokuserer på å tjene og støtte medarbeiderne for å hjelpe dem å lykkes. Det handler om å setter medarbeidernes behov først og jobbe for å skape et miljø der alle kan trives. Denne tilnærmingen bygger sterke relasjoner basert på tillit og samarbeid.

Tjenende ledere lytter aktivt til sine medarbeidere og gir ressurser og støtte som trengs for å nå felles mål. Denne stilen skaper en positiv arbeidskultur og fremmer engasjement og lojalitet blant ansatte.

Les også: Brukerundersøkelser: Utvikling og gjennomføring (for offentlige tjenester)

Verktøy og metoder i endringsledelse

Prosjektledelsesverktøy

Prosjektledelsesverktøy er essensielle for effektiv endringsledelse. De hjelper til med å planlegge, overvåke og gjennomføre endringsprosesser. Verktøy som Microsoft Project, Trello og Asana gir struktur og holder oversikt over oppgaver, tidsfrister og ressurser.

Disse verktøyene gjør det enklere å koordinere team, spore fremdrift og identifisere potensielle flaskehalser tidlig. God prosjektledelse sikrer at endringsinitiativene gjennomføres i tide og innenfor budsjett.

Kommunikasjonsverktøy

Kommunikasjon er nøkkelen i enhver endringsprosess. Effektive kommunikasjonsverktøy sikrer at alle involverte parter er informert og engasjert. Verktøy som Slack, Microsoft Teams og Zoom muliggjør rask og effektiv kommunikasjon. De støtter både sanntidsmeldinger og planlagte møter, noe som gjør det enkelt å dele informasjon og gi oppdateringer.

Bruk av kommunikasjonsverktøy bidrar til å bygge tillit og engasjement blant ansatte, og sørger for at alle er på samme side.

Analyseverktøy

Analyseverktøy hjelper med å evaluere og måle effekten av endringsprosesser. Verktøy som Tableau, Power BI og Google Analytics gir innsikt i nøkkelindikatorer og resultater. De hjelper med å identifisere trender, måle fremdrift og evaluere suksess.

Analyseverktøy gjør det også mulig å justere strategier basert på data og tilbakemeldinger. Dette sikrer en kontinuerlig forbedringsprosess og øker sjansene for en vellykket endring.

Internias løsninger for endringsledelse

Internia tilbyr skreddersydde kommunikasjonsløsninger som forbedrer kommunikasjonen mellom ansatte og ledelse. Vår plattform forenkler samhandlingen ved å automatisere kommunikasjonsprosesser, inkludert utsending av forespørsler om tilbakemeldinger via SMS og e-post, samt automatiske purringer til de som ikke svarer.

Dette sikrer rask og effektiv innsamling av nødvendige tilbakemeldinger, noe som reduserer motstand mot endring og fremmer aksept.

I tillegg til automatiserte løsninger, tilbyr vi ekspertise innen medarbeiderundersøkelser. Vi hjelper med å designe engasjerende og effektive spørreundersøkelser som sikrer at alle ansatte blir hørt.

Vår plattform inkluderer også funksjoner for timeføring, avviksmeldinger og oppgavebehandling, som ytterligere effektiviserer den daglige driften. Ved å bruke Internias verktøy kan organisasjoner oppnå bedre kommunikasjonsflyt, forbedret arbeidsmiljø og være bedre forberedt på fremtidige endringer.

Ta kontakt med Internia i dag eller be om en gratis demo her!

Metoder og rammeverk

Kotters 8-trinns modell

Kotters 8-trinns modell er en populær metode for endringsledelse. Den består av åtte trinn som guider organisasjoner gjennom endringsprosessen:

 1. Skap en følelse av nødvendighet: Overbevis ansatte om at endringen er viktig.
 2. Danne en styrende koalisjon: Samle et team av endringsledere.
 3. Utvikle en visjon og strategi: Lag en klar visjon for endringen.
 4. Kommunisere visjonen: Del visjonen med hele organisasjonen.
 5. Styrke handling: Fjern hindringer og gi støtte.
 6. Skape kortsiktige gevinster: Vis konkrete resultater tidlig.
 7. Konsolidere gevinster og produsere mer endring: Bygg videre på suksessene.
 8. Forankre nye tilnærminger i kulturen: Sikre at endringene blir en del av organisasjonskulturen.

Lewins endringsmodell

Lewins endringsmodell består av tre faser: Opptining, Endring og Frysing.

 1. Opptining: Forbered organisasjonen for endring ved å skape forståelse og aksept for behovet.
 2. Endring: Implementer de nødvendige endringene. Dette kan inkludere nye prosesser, strukturer eller atferder.
 3. Frysing: Forankre endringene i organisasjonen for å sikre varig suksess. Stabiliser de nye prosessene og sikre at de blir en del av den daglige driften.

ADKAR-modellen

ADKAR-modellen er et rammeverk som fokuserer på individuelle endringer. Den består av fem elementer:

 1. Awareness (Bevissthet): Skap forståelse for behovet for endring.
 2. Desire (Ønske): Motiver ansatte til å delta i endringen.
 3. Knowledge (Kunnskap): Gi nødvendig opplæring og informasjon.
 4. Ability (Evne): Sikre at ansatte har ferdighetene til å gjennomføre endringen.
 5. Reinforcement (Forsterkning): Oppretthold endringen gjennom støtte og anerkjennelse.

ADKAR-modellen hjelper organisasjoner med å fokusere på menneskelige aspekter ved endring og sikre at ansatte er med på hele reisen.

Ved å bruke disse metodene og verktøyene kan organisasjoner effektivt planlegge, implementere og forankre endringer, og dermed øke sjansene for suksess.

Måling og evaluering av endringsprosesser

For å evaluere suksessen av endringsprosesser er det viktig å identifisere klare mål og nøkkelindikatorer (KPI-er). Målene bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbundne (SMART).

KPI-er kan inkludere faktorer som produktivitet, ansattes engasjement, kundetilfredshet og økonomisk ytelse. Å definere tydelige mål og KPI-er gir en konkret måte å spore fremgang på og sikrer at alle forstår hva som forventes.

Hvordan måle fremgang

Å måle fremgang i en endringsprosess krever regelmessig overvåking og rapportering. Bruk verktøy som dashbord og rapporter for å visualisere data og fremheve viktige trender. Samle inn data fra ulike kilder, som medarbeiderundersøkelser, ytelsesrapporter og økonomiske resultater.

Analyser disse dataene for å identifisere hva som fungerer og hvor det er behov for justeringer. Regelmessig evaluering gir mulighet til å foreta nødvendige korrigeringer og holde endringsprosessen på rett spor.

Tilbakemeldingsmekanismer

Tilbakemeldingsmekanismer er avgjørende for kontinuerlig forbedring. Involver ansatte ved å bruke spørreundersøkelser, intervjuer og feedbackmøter. Oppmuntre til ærlige tilbakemeldinger og skap en kultur der tilbakemeldinger verdsettes og brukes konstruktivt.

Les mer: Spørreundersøkelser: Nye teknologier som sikrer god respons

Analyser tilbakemeldingene for å identifisere mønstre og områder for forbedring. Dette gir innsikt i hvordan endringsprosessen oppleves og hvor det er behov for justeringer.

Implementering av lærdommer

Å implementere lærdommer fra tilbakemeldinger og evalueringer er avgjørende for kontinuerlig forbedring. Bruk innsiktene til å justere strategier, prosesser og verktøy. Del lærdommer og beste praksis med hele organisasjonen for å fremme en kultur av læring og utvikling.

Sett opp periodiske revisjoner for å vurdere effekten av implementerte endringer og sikre at de gir ønskede resultater. Ved å fokusere på kontinuerlig forbedring kan organisasjoner tilpasse seg raskt og effektivt til nye utfordringer og muligheter.

Gjennom nøye måling og evaluering av endringsprosesser, samt kontinuerlig forbedring basert på tilbakemeldinger og lærdommer, kan organisasjoner sikre at deres endringsinitiativer er vellykkede og bærekraftige. Dette gjør det mulig å opprettholde konkurranseevnen og forberede virksomheten på fremtidige utfordringer.

Oppsummert om endringsledelse

I dagens dynamiske forretningsmiljø er kontinuerlig tilpasning og læring avgjørende for suksess. Teknologiske fremskritt, økonomiske svingninger og sosiale og kulturelle endringer krever at virksomheter konstant tilpasser seg. Ved å fremme en kultur av kontinuerlig læring og innovasjon kan virksomheter raskt reagere på endringer og utnytte nye muligheter.

Derfor er endringsledelse avgjørende for enhver virksomhet som ønsker å forbli konkurransedyktig i et raskt skiftende forretningsmiljø. Grunnleggende prinsipper som kommunikasjon, deltakelse, støtte og opplæring er essensielle for å sikre en smidig overgang.

Lederskap spiller en nøkkelrolle i endringsprosessen, og ulike lederskapsstiler som transformasjonsledelse, situasjonsbestemt ledelse og tjenende ledelse kan tilpasses for å møte spesifikke behov.

Endringsledelse er ikke en engangsprosess, men en kontinuerlig innsats for å forbedre og tilpasse seg. Åpenhet for tilbakemeldinger, vilje til å justere strategier og evne til å lære av erfaringer er nøkkelen til langsiktig suksess. Gjennom systematisk måling og evaluering, samt et sterkt fokus på å bygge en endringsvillig kultur, kan virksomheter forberede seg på fremtiden og oppnå bærekraftig vekst.

Les mer: Medarbeiderundersøkelser: Slik tar du kontroll over virksomhetens arbeidsmiljø

FAQs om endringsledelse

Hva handler endringsledelse om?

Endringsledelse handler om å lede, planlegge og implementere endringer i en organisasjon. Målet er å sikre en smidig overgang fra nåværende tilstand til ønsket fremtidig tilstand, samtidig som man minimerer motstand og maksimerer aksept og effektivitet.

Hva skal til for å lykkes med endring?

For å lykkes med endring trenger du en klar visjon, effektiv kommunikasjon, involvering av nøkkelinteressenter, god planlegging og kontinuerlig overvåking. Støtte fra ledelsen og opplæring av ansatte er også avgjørende faktorer.

Hva er de vanligste utfordringene ved endringsledelse?

Vanlige utfordringer inkluderer motstand fra ansatte, manglende ressurser, dårlig kommunikasjon, uklare mål og mangel på lederskapsstøtte. Å identifisere og adressere disse utfordringene tidlig kan hjelpe til med å sikre en vellykket endringsprosess.

Hvordan kan jeg som leder forberede meg på endring?

Som leder kan du forberede deg ved å forstå endringsprosessen, utvikle nødvendige lederegenskaper, kommunisere klart og ofte, involvere teamet ditt og være åpen for tilbakemeldinger. Sørg for å gi støtte og ressurser til de som blir påvirket av endringen.

Hva er en endringsprosess?

En endringsprosess er en serie trinn som en organisasjon følger for å implementere og forankre endringer. Prosessen inkluderer planlegging, gjennomføring, overvåking og evaluering for å sikre at endringen er effektiv og bærekraftig.

Hva er en endringsstrategi?

En endringsstrategi er en plan som beskriver hvordan en organisasjon skal gjennomføre en endringsprosess. Strategien inkluderer mål, ressurser, tidsrammer og tiltak for å håndtere utfordringer og sikre suksess.

Hva er endringskapasitet?

Endringskapasitet refererer til en organisasjons evne til å håndtere og tilpasse seg endringer. Dette inkluderer kompetanse, ressurser, kultur og systemer som støtter effektiv endringsledelse. En høy endringskapasitet øker sjansen for suksess.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Siste Artikler

Last ned gratis E-bok

Slik utføres gode medarbeiderunder-søkelser

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les vår komplette guide til utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.