En kontorarbeider fryder seg med enkel utforming av spørreundersøkelser.

Spørreundersøkelser: Nye teknologier som sikrer god respons

Spørreundersøkelser gir deg viktige data som kan forbedre kommunikasjonen og arbeidsmiljøet på din arbeidsplass. Nye teknologier gjør det enklere enn noen gang.

Nye teknologier effektiviserer stadig utviklingen og gjennomføringen av spørreundersøkelser. Innovative løsninger legger til rette for økt svarprosent, mer nøyaktig resultatmåling og inngående analyser som kan spare din bedrift store ressurser.

Eksempelvis ivaretar effektive spørreundersøkelser et godt arbeidsmiljø hos store foretak. Når det gjennomføres spørreundersøkelser, må de sikre høy svarprosent for å få pålitelige data.

Ved bruk av ny teknologi kan avsendere tilpasse spørreundersøkelser til ulike avdelinger eller grupperinger innad i sin organisasjon. Dette øker relevansen av spørsmålene og forbedrer responsraten. 

Verktøy som automatisering, kunstig intelligens og avansert dataanalyse kan i tillegg gjøre spørreundersøkelser mer engasjerende og enklere å svare på. Dette resulterer i høyere svarprosent og mer nøyaktige data, noe som informerer bedre beslutninger og strategier.

Automatiserte påminnelser og mobilvennlige plattformer er eksempler på hvordan teknologi kan forbedre spørreundersøkelser. I tillegg kan dataanalyse hjelpe foretak med å forstå mønstre i svarene og trekke meningsfulle konklusjoner. Derfor er det essensielt å investere i de nyeste teknologiene for spørreundersøkelser.

Les videre for å lære mer om hvordan du kan optimalisere svarprosenten og få bedre data ved bruk av nye teknologier og programvare.

Les også: Medarbeiderundersøkelser: Slik tar du kontroll over virksomhetens arbeidsmiljø

Innhold:

 1. Teknologiske fremskritt i spørreundersøkelser
 2. Design og struktur av effektive spørreundersøkelser
 3. Strategier for økt responsrate
 4. Medarbeiderundersøkelser for intern kommunikasjon
 5. Tilpasning og personalisering
 6. Topp 10 løsninger for effektive spørreundersøkelser

Teknologiske fremskritt i spørreundersøkelser

Digitalisering har revolusjonert hvordan spørreundersøkelser gjennomføres. Tradisjonelle papirbaserte metoder er erstattet av digitale plattformer. Disse plattformene tillater enkel distribusjon og innsamling av data. Automatisering spiller en sentral rolle i dette. 

Med automatisering kan spørreundersøkelser sendes ut på bestemte tidspunkter. Dette sikrer at de når målgruppen på det gunstigste tidspunktet. Automatiserte påminnelser øker i tillegg sannsynligheten for respons. Svarene kan samles inn og analyseres uten manuell inngripen. Dette sparer tid og reduserer feilmarginen. 

Norske Internia har utviklet en innovativ løsning for utforming, gjennomføring og automatisering av spørreundersøkelser og intern kommunikasjon på arbeidsplassen. Sjekk ut Internas tjenester for å effektivisere samhandlinger med dine ansatte, forbedre arbeidsmiljøet og redusere ressursforbruket i din virksomhet.

Les også: Kommunikasjon bedrift: Slik sikrer du godt samspill mellom ledelse og ansatte

Kunstig intelligens og maskinlæring

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring har også en betydelig innvirkning på spørreundersøkelser. AI kan brukes til å analysere svarene raskere og mer nøyaktig enn mennesker. Maskinlæringsalgoritmer kan identifisere mønstre i dataene. Dette gjør det mulig å forutsi trender og tilpasse fremtidige undersøkelser. 

AI kan også forbedre mottakeropplevelsen ved å gi dynamiske spørsmål. Disse spørsmålene tilpasses respondentens tidligere svar. Dette øker engasjementet og kvaliteten på dataene. 

Les også: AI: Slik får din bedrift et konkurransefortrinn med kunstig intelligens

Bruk av big data i analyse

Big data spiller også en kritisk rolle i moderne spørreundersøkelser. Med tilgang til store mengder data kan foretak få en omfattende forståelse av mottakernes oppfatninger. Big data-analyse gjør det mulig å segmentere målgruppen nøyaktig. Dette fører til mer presise og relevante spørsmål. 

Ved å analysere store datasett kan man oppdage skjulte mønstre og trender. Dette gir verdifulle innsikter som kan forbedre beslutningsprosesser. Big data muliggjør også sanntidsanalyse. Dette betyr at foretak kan justere sine strategier umiddelbart basert på de nyeste dataene. 

Bruk av big data i analyse gir med andre ord en betydelig konkurransefordel i spørreundersøkelser.

Design og struktur av effektive spørreundersøkelser

Formulering av spørsmål er avgjørende for en vellykket spørreundersøkelse. Spørsmålene bør være klare og presise. Unngå komplekse setninger som kan forvirre mottakerne. Bruk enkle ord og direkte språk. Unngå ledende spørsmål som kan påvirke svarene. 

Test spørsmålene på en liten gruppe før hovedundersøkelsen. Dette hjelper med å identifisere eventuelle uklarheter eller misforståelser. Sørg for at spørsmålene dekker alle relevante temaer. Varier spørsmålstypene for å holde respondentene engasjert. Husk at godt formulerte spørsmål gir pålitelige og verdifulle svar.

Valg av riktig spørsmålsformat

Valg av riktig spørsmålsformat kan påvirke responsraten betydelig. Lukkede spørsmål gir klare, kvantifiserbare data. Disse inkluderer ja/nei-spørsmål, flervalgsspørsmål og rangeringsspørsmål. 

Åpne spørsmål gir mer detaljerte svar, men kan være vanskeligere å analysere. En god spørreundersøkelse bør ha en balanse mellom lukkede og åpne spørsmål. Vurder formålet med undersøkelsen når du velger format. 

Lukkede spørsmål er best for kvantitative analyser. Åpne spørsmål gir innsikt i respondenters tanker og følelser. Kombinasjonen av begge formatene gir en omfattende forståelse av temaet.

Bruk av skaleringsmetoder

Skaleringsmetoder er nyttige for å måle holdninger og oppfatninger. Likert-skalaen er en av de mest brukte metodene. Den lar respondentene rangere deres enighet med en påstand fra “helt enig” til “helt uenig”. 

Semantic differential-skalaen er en annen populær metode. Den måler respondentens oppfatning ved å bruke motstridende adjektiver, som “god” til “dårlig”. 

Skaleringsmetoder gir nyanserte data som kan analyseres kvantitativt. Bruk av disse metodene gjør det enklere å forstå respondenters holdninger og preferanser. Dette forbedrer kvaliteten på dataene og gir mer innsiktsfulle resultater.

God formulering av spørsmål, valg av riktig spørsmålsformat og bruk av skaleringsmetoder er avgjørende for å oppnå god respons. Disse elementene bidrar til å samle inn pålitelige og verdifulle data.

Les også: Brukerundersøkelser for optimalisering av offentlige tjenester

Strategier for økt responsrate

Nye teknologier legger til rette for utvidet rekkevidde og økt engasjement. Responsiv utforming av spørreundersøkelser sikrer at du når alle mottakerne på kort tid, mens innovativt design kan gjøre svarprosessen langt mer underholdende for respondentene. 

Mobilvennlige plattformer

Mobilvennlige plattformer er avgjørende for å øke responsraten i spørreundersøkelser. De fleste bruker smarttelefoner til daglig. Derfor må spørreundersøkelser være optimalisert for mobilbruk. Dette inkluderer responsivt design som tilpasser seg ulike skjermstørrelser. 

Enkle og intuitive brukergrensesnitt gjør det lettere for mottakerne å fullføre undersøkelsen. Reduser antall klikk og skjemaer for å gjøre prosessen raskere. 

Mobilvennlige plattformer gir høyere svarprosent og bedre brukeropplevelse. Dette sikrer at respondentene kan svare når som helst og hvor som helst.

Gamification og interaktive elementer

Gamification og interaktive elementer kan gjøre spørreundersøkelser mer engasjerende. Ved å bruke spill-lignende funksjoner kan man gjøre undersøkelsen morsommere. Dette kan inkludere poengsystemer, merker og konkurranser. 

Interaktive elementer som drag-and-drop og rangering gjør undersøkelsen mer interaktiv. Disse teknikkene øker motivasjonen til å fullføre undersøkelsen. 

Gamification kan også redusere kjedsomhet og øke fokus. Resultatet er høyere responsrate og mer pålitelige data. Bruk av slike elementer gjør spørreundersøkelser mer engasjerende og effektive.

Bruk av push-varsler og påminnelser

Push-varsler og påminnelser er effektive for å øke responsraten. Automatiserte påminnelser kan sendes ut via e-post eller SMS. Disse påminnelsene bør være vennlige og tydelige. Tidsbestemte varsler kan minne respondentene på å fullføre undersøkelsen. 

Push-varsler på mobile enheter kan være spesielt effektive. De når respondentene umiddelbart og kan tilpasses basert på tidligere atferd. Hyppige, men ikke påtrengende påminnelser, kan øke sannsynligheten for at undersøkelsen blir fullført. Dette fører til en høyere svarprosent og bedre datainnsamling.

Ta gjerne kontakt med Internia hvis du vil effektivisere intern kommunikasjon i din virksomhet. Internias løsning lar deg utforme enkle spørreundersøkelser på mobilen i løpet av noen minutter og sender automatisert purring til mottakere som ikke har svart. 

Medarbeiderundersøkelser for intern kommunikasjon

Medarbeiderundersøkelser gir verdifull innsikt i ansattes tilfredshet og engasjement og hjelper ledelsen med å forstå hvordan de kan forbedre arbeidsmiljøet. Dette tillater deg å fostre medarbeiderengasjement, noe som er avgjørende for en sunn arbeidsplass. Engasjerte medarbeidere er mer produktive, kreative og lojale. 

Regelmessige undersøkelser fremmer en åpen dialog mellom ledelse og ansatte. Dette bygger tillit og skaper en følelse av fellesskap. Engasjerte medarbeidere er mer villige til å bidra til bedriftens suksess. Derfor er det viktig å bruke medarbeiderundersøkelser som et verktøy for å øke engasjementet.

Beste praksis for utforming av medarbeiderundersøkelser

For å utforme effektive medarbeiderundersøkelser, bør du følge disse beste praksisene:

 1. Klare og relevante spørsmål: Sørg for at spørsmålene er klare og direkte relevante for undersøkelsens mål.
 2. Unngå ledende spørsmål: Fokuser på å få ærlige tilbakemeldinger ved å unngå spørsmål som kan lede respondentene til et bestemt svar.
 3. Inkluder både lukkede og åpne spørsmål: Bruk en blanding av lukkede spørsmål for kvantitative data og åpne spørsmål for kvalitative innsikter.
 4. Bruk skaleringsmetoder: Implementer skaleringsmetoder for å måle holdninger og følelser nøyaktig.
 5. Sørg for anonymitet: Garanter anonymitet for å oppmuntre til ærlige og oppriktige svar.
 6. Pilottesting: Test undersøkelsen på en liten gruppe før full utrulling for å identifisere eventuelle problemer eller forbedringsområder.
 7. Hold undersøkelsen kort og konsis: Unngå respondenttrøtthet ved å holde undersøkelsen kort og til poenget.

Implementering og oppfølging

Implementering av medarbeiderundersøkelser krever god planlegging. Start med å informere de ansatte om formålet med undersøkelsen. Forklar hvordan dataene vil bli brukt for å forbedre arbeidsmiljøet.

Bruk digitale plattformer for enkel distribusjon og datainnsamling. Send ut automatiserte påminnelser for å øke svarprosenten. 

Etter datainnsamlingen, analyser resultatene grundig. Del funnene med de ansatte og lag en handlingsplan basert på tilbakemeldingene. Følg opp med jevnlige oppdateringer om fremgangen. 

Oppfølging viser at ledelsen tar tilbakemeldingene på alvor og er forpliktet til å forbedre arbeidsplassen. Dette styrker tilliten og engasjementet blant de ansatte.

Les også: Kommunikasjonsstrategi for digital markedsføring

Tilpasning og personalisering

Segmentering av respondentgrupper er essensielt for å få relevante og nøyaktige data. Ved å dele opp respondentene i ulike grupper kan du tilpasse spørsmålene bedre. 

Segmentering kan baseres på demografiske data, atferd eller interesser. Dette gjør at du kan stille mer spesifikke og relevante spørsmål til hver gruppe. 

For eksempel kan du segmentere kunder etter kjøpshistorikk eller ansatte etter avdeling. Segmentering forbedrer kvaliteten på svarene og gir mer innsiktsfulle resultater. Det er en effektiv måte å øke relevansen og engasjementet i spørreundersøkelser.

Tilpassing av spørreskjemaer til ulike avdelinger

Tilpassing av spørreskjemaer til ulike avdelinger er viktig for å få spesifikke og nyttige tilbakemeldinger. Ulike avdelinger har forskjellige behov og utfordringer. Derfor bør spørsmålene være relevante for hver avdeling. 

For eksempel kan HR-avdelingen ha spørsmål om arbeidsmiljø, mens salgsavdelingen trenger tilbakemelding om kundetilfredshet. 

Tilpassede spørreskjemaer gjør det enklere å få meningsfulle svar. Dette forbedrer kvaliteten på dataene og gjør det mulig å handle på spesifikke tilbakemeldinger. Tilpassing av spørreskjemaer øker engasjementet og responsraten blant respondentene.

Personalisering basert på tidligere respons

Personalisering basert på tidligere respons kan forbedre respondentopplevelsen betydelig. Ved å bruke data fra tidligere undersøkelser kan du tilpasse spørsmålene til hver enkelt mottaker. Dette gjør at respondentene føler seg mer verdsatt og hørt. 

For eksempel, hvis en respondent tidligere har uttrykt misnøye med et bestemt område, kan du inkludere spørsmål som adresserer dette direkte. 

Personalisering viser at du tar tilbakemeldingene på alvor og ønsker å forbedre deg. Dette øker sannsynligheten for at respondentene deltar i fremtidige undersøkelser. Det gir også mer presise og relevante data.

Topp 10 løsninger for effektive spørreundersøkelser

  1. Internia

Internia tilbyr en spesialutviklet plattform for norske brukere som forenkler kommunikasjonen mellom ansatte og ledelse. Automatiserte prosesser og skreddersydde spørreundersøkelser forbedrer responsraten. Konsulenttjenester hjelper med utforming og optimalisering av undersøkelsene. Slik sikrer Internia at hver stemme blir hørt og gir verdifull innsikt.

  2. SurveyXact

SurveyXact er en nordisk løsning med avanserte funksjoner som er spesielt gunstig for større foretak. De tilbyr fleksible tilpasningsmuligheter og robuste analyseverktøy. Plattformen er kjent for sin brukervennlighet og pålitelighet, og er ideell for omfattende og komplekse spørreundersøkelser.

  3. EasyQuest

EasyQuest tilbyr funksjoner som forbedrer responsraten, som mobiloptimalisering og automatiserte påminnelser. De har et intuitivt brukergrensesnitt som gjør det enkelt å lage og distribuere spørreundersøkelser. Dette gjør det til et populært valg for små og mellomstore bedrifter.

  4. Netigate

Netigate sin plattform tilbyr avanserte analyseverktøy og fleksible tilpasningsmuligheter som gjør det enkelt å samle inn og analysere data. Den er godt egnet for norske bedrifter som ønsker dyptgående innsikt i sine spørreundersøkelser.

  5. Enalyzer

Enalyzer er et skandinavisk verktøy med høy fleksibilitet. Plattformen integreres sømløst med dine systemer og tilbyr omfattende tilpasningsmuligheter. Enalyzer gir brukerne verktøy for å lage engasjerende og effektive spørreundersøkelser. Den er ideell for både små og store bedrifter.

  6. Questback

Questback er populært i Norge og kjent for sine avanserte analyseverktøy. Plattformen tilbyr tilpasningsmuligheter som dekker behovene til norske foretak. Questback er spesielt nyttig for å samle inn tilbakemeldinger fra ansatte og kunder. Den gir dyp innsikt og bidrar til informerte beslutninger.

  7. SurveyMonkey

SurveyMonkey er en internasjonal plattform med norsk språkstøtte. Den effektiviserer prosessen med å lage og distribuere spørreundersøkelser. SurveyMonkey tilbyr en rekke maler og verktøy som gjør det enkelt å komme i gang. Plattformen er kjent for sin brukervennlighet og fleksibilitet.

  8. LimeSurvey

LimeSurvey er en open-source-løsning med mange tilpasningsmuligheter. Plattformen er kompatibel med norske markedskrav og tilbyr et bredt spekter av funksjoner. LimeSurvey gir brukerne full kontroll over utforming og distribusjon av spørreundersøkelser. Den er ideell for teknisk kyndige brukere som ønsker maksimal fleksibilitet.

  9. Alchemer (tidligere SurveyGizmo)

Alchemer tilbyr fleksible rapporteringsmuligheter og avansert datahåndtering. Plattformen støtter dataimport og -eksport, noe som gjør det enkelt å integrere med andre systemer. Alchemer gir brukerne muligheten til å lage detaljerte og tilpassede spørreundersøkelser. Den er godt egnet for bedrifter som trenger avansert analyse.

  10. Typeform

Typeform er kjent for sitt interaktive design og høye engasjement. Plattformen tilbyr tilpasningsmuligheter som er spesielt nyttige for det norske markedet. Med funksjoner som logiske hopp og skjulte felt kan undersøkelsene tilpasses hver enkelt bruker. Typeforms samtalestil øker svarprosenten og forbedrer kvaliteten på tilbakemeldingene. Selv om det kan være litt dyrere, gir de avanserte funksjonene verdifulle fordeler.

Les også: ChatGPT: Funksjoner, bruksområder og start-guide

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Oppsummering av hovedpoengene

Spørreundersøkelser er essensielle verktøy for å samle inn verdifull innsikt. Kontinuerlig forbedring er avgjørende for å oppnå suksess med spørreundersøkelser. Ved å regelmessig evaluere og justere prosesser kan man sikre høy kvalitet på dataene. 

Teknologiske fremskritt gir stadig nye muligheter for forbedring. Automatisering, AI og big data gjør det mulig å tilpasse spørreundersøkelser til stadig skiftende behov. Åpen kommunikasjon og tilbakemeldinger er også nøkkelfaktorer for å forbedre undersøkelsene. 

Fremtidsperspektiver

Internias fokus på forbedret intern kommunikasjon og effektivisering av ressursbruk er eksempler på hvordan fremtidens teknologier kan forme spørreundersøkelser. Ved å holde seg oppdatert på teknologiske trender kan foretak sikre at de alltid bruker de beste tilgjengelige verktøyene.

Fortsett å holde deg oppdatert på de nyeste trendene for å maksimere verdien av dine spørreundersøkelser. Meld deg på Internia nyhetsbrev for å få siste nytt innen utvikling og gjennomføring av effektive spørreundersøkelser i din bedrift.

Les også: Arbeidsmiljø: Internia sikrer god kommunikasjonsflyt i din virksomhet

Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Hvordan lage et godt spørreskjema?

Et godt spørreskjema bør være klart, konsist og relevant. Formuler spørsmålene tydelig og unngå ledende formuleringer. Bruk en kombinasjon av lukkede og åpne spørsmål for å få både kvantitative og kvalitative data. Test spørreskjemaet på en liten gruppe før full utrulling.

Hva slags metode er spørreundersøkelse?

En spørreundersøkelse er en kvantitativ metode for å samle inn data fra et utvalg av mennesker. Den brukes til å få innsikt i holdninger, meninger og atferd. Spørreundersøkelser kan gjennomføres via ulike kanaler som e-post, SMS, telefon eller ansikt-til-ansikt.

Er spørreskjema kvalitativt?

Spørreskjemaer kan være både kvantitative og kvalitative. Kvantitative spørreskjemaer bruker lukkede spørsmål for å få numeriske data. Kvalitative spørreskjemaer bruker åpne spørsmål for å få detaljerte og dybdegående svar.

Hvor lang bør en spørreundersøkelse være?

En spørreundersøkelse bør være så kort som mulig, men så lang som nødvendig for å dekke temaene. Ideelt sett bør den ta mellom 5-10 minutter å fullføre. Lange undersøkelser kan føre til lavere svarprosent.

Hvordan lage en anonym spørreundersøkelse?

For å lage en anonym spørreundersøkelse, unngå å be om personlig identifiserbar informasjon. Bruk en plattform som garanterer anonymitet. Informer respondentene om at deres svar vil være anonyme for å få ærlige tilbakemeldinger.

Hva er et validert spørreskjema?

Et validert spørreskjema er testet for å sikre at det måler det det er ment å måle. Validering innebærer å teste spørreskjemaet på en prøvegruppe og justere det basert på tilbakemeldinger. Dette sikrer nøyaktige og pålitelige data.

Hva er de mest kostnadseffektive metodene for spørreundersøkelser?

De mest kostnadseffektive metodene inkluderer online spørreundersøkelser og bruk av automatiserte løsninger slik som Internia. Disse metodene reduserer behovet for manuelt arbeid og eliminerer kostnader knyttet til trykking og post. Automatisering og digitalisering gjør datainnsamling raskere og billigere.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Siste Artikler

Last ned gratis E-bok

Slik utføres gode medarbeiderunder-søkelser

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les vår komplette guide til utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.