Medarbeiderundersøkelser utføres i et stort kontormiljø med mange arbeidere.

Medarbeiderundersøkelser: Slik tar du kontroll over virksomhetens arbeidsmiljø

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les videre og lær hvordan du gjennomfører effektive undersøkelser.

Systematiske medarbeiderundersøkelser gir verdifull innsikt i de ansattes trivsel og arbeidsforhold. Formålet med disse undersøkelsene er å identifisere styrker og svakheter i organisasjonen, forbedre ansattes engasjement, og øke produktiviteten. 

Innsikt i de ansattes opplevelser og behov, tillater iverksetting av målrettede tiltak som  forbedrer trivsel og effektivitet. Dette er din guide til medarbeiderundersøkelser, deres betydning, og hvordan de utformes og gjennomføres for å effektivisere din virksomhet.

Les også: Kommunikasjon bedrift: Slik sikrer du godt samspill mellom ledelse og ansatte

Innhold:

 1. Hva er medarbeiderundersøkelser?
 2. Fordelene ved medarbeiderundersøkelser
 3. Planlegging av medarbeiderundersøkelser
 4. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser
 5. Analyse av resultater
 6. Tiltak og oppfølging
 7. 10 tips for effektivisering av medarbeiderundersøkelser
 8. Kort sammenfattet om medarbeiderundersøkelser

Hva er medarbeiderundersøkelser?

Medarbeiderundersøkelser er systematiske innsamlinger av data fra ansatte for å evaluere arbeidsmiljø, arbeidsforhold, og generell trivsel på arbeidsplassen. Disse undersøkelsene kan dekke en rekke temaer, fra jobbsikkerhet og lederstøtte til kommunikasjon og arbeidsbelastning. 

Regelmessig kontroll av arbeidsforholdene gir ledelsen et klart bilde av hva som fungerer bra og hvilke områder som trenger forbedring. Konseptet ble utviklet på tidlig 1900-tall i forbindelse med den industrielle revolusjonen, da vitenskapelig ledelse og arbeidspsykologi kom på banen.

De første medarbeiderundersøkelsene var enkle og fokuserte på grunnleggende arbeidsforhold. Etter hvert som arbeidslivet ble mer komplekst, utviklet undersøkelsene seg til å inkludere flere dimensjoner av arbeidsmiljøet. 

På 1970-tallet begynte mange bedrifter å bruke mer sofistikerte metoder, som statistiske og flerdimensjonale analyser, for å behandle data. I dag er digitale verktøy og avanserte analysemetoder standard, noe som gjør det enklere å få detaljerte innsikter og raskt iverksette nødvendige tiltak.

Fordelene ved medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser har mange fordeler som kan bidra til å styrke en virksomhets samlede prestasjon. Ved å lytte til ansattes tilbakemeldinger, kan ledelsen skape en mer engasjert og motivert arbeidsstyrke. Dette kan igjen føre til bedre resultater og en sunnere bedriftskultur. Her er noen av de største fordelene:

1. Økt medarbeidertilfredshet

En av de største fordelene ved medarbeiderundersøkelser er økt tilfredshet. Når ansatte blir bedt om deres meninger og opplevelser, føler de seg mer verdsatt og respektert. 

Dette fører til høyere trivsel på arbeidsplassen. Tilfredse medarbeidere er mer engasjerte, lojale og produktive, noe som gir positive ringvirkninger for hele virksomheten.

2. Forbedret kommunikasjon

Medarbeiderundersøkelser bidrar også til forbedret intern kommunikasjon i virksomheten. Ved å oppmuntre ansatte til å dele sine synspunkter, kan ledelsen identifisere kommunikasjonsbarrierer og finne måter å overkomme dem på. 

God kommunikasjon er nøkkelen til å skape en åpen og inkluderende arbeidskultur, hvor alle føler seg informert og involvert i beslutningsprosesser.

3. Bedre beslutningsgrunnlag

Innsamlet data gjennom medarbeiderundersøkelser gir et solid grunnlag for beslutningstaking. Ved å forstå ansattes behov og bekymringer, kan ledelsen ta informerte beslutninger som gagner både ansatte og virksomheten. Dette kan bidra til å forbedre arbeidsmiljøet, øke effektiviteten og styrke organisasjonens konkurranseevne.

4. Økt produktivitet

Medarbeiderundersøkelser kan også lede til økt produktivitet. Når ansatte føler seg hørt og verdsatt, er de mer tilbøyelige til å yte sitt beste. 

Ved å adressere utfordringer og forbedre arbeidsforholdene, kan ledelsen skape et miljø hvor ansatte trives og presterer bedre. Økt produktivitet fører til bedre resultater og en mer suksessrik virksomhet.

Trenger du hjelp med utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser? Internia utvikler skreddersydde løsninger for norske bedrifter som vil styrke sin internkommunikasjon.

 Ta kontakt for å slå av en hyggelig prat om hvordan Internia kan hjelpe deg med å styrke din virksomhets arbeidsmiljø og effektivisere sin daglige drift. 

Risikoen ved å ikke gjennomføre medarbeiderundersøkelser

Å ignorere medarbeiderundersøkelser kan ha alvorlige konsekvenser for en virksomhet. Uten regelmessige tilbakemeldinger fra ansatte kan problemer utvikle seg uoppdaget, noe som kan føre til flere negative utfall. Her er noen av de største risikoene ved å ikke gjennomføre medarbeiderundersøkelser.

1. Redusert moral

En av de største risikoene ved å ikke gjennomføre medarbeiderundersøkelser er redusert moral blant ansatte. Når dine medarbeidere ikke får mulighet til å uttrykke sine meninger og bekymringer, kan de føle seg oversett og undervurdert. 

Dette kan føre til lavere engasjement og motivasjon. Redusert moral kan påvirke både produktiviteten og kvaliteten på arbeidet, noe som kan få negative konsekvenser for hele virksomheten.

2. Økt turnover

En annen betydelig risiko er økt turnover. Når ansatte ikke føler seg verdsatt eller hørt, er det mer sannsynlig at de kommer til å forlate virksomheten til fordel for bedre muligheter. 

Høy turnover kan være kostbart og tidkrevende for virksomheten, da det innebærer rekruttering og opplæring av nyansatte. Å ikke gjennomføre medarbeiderundersøkelser kan derfor føre til en konstant syklus av å miste og måtte erstatte dyktige medarbeidere.

3. Konflikter og misforståelser

Uten medarbeiderundersøkelser kan konflikter og misforståelser spre seg i virksomheten. Manglende kommunikasjon og manglende forståelse av ansattes behov kan føre til økt spenning og konflikter mellom kolleger og ledelse. 

Misforståelser kan også oppstå når ansatte ikke har en klar kanal for å uttrykke sine bekymringer. Dette kan føre til en giftig arbeidskultur, hvor voksende problemer påvirker hele teamets effektivitet og trivsel.

Les også: Arbeidsmiljø: Internia sikrer god kommunikasjonsflyt i din virksomhet

Planlegging av medarbeiderundersøkelser

Planlegging av medarbeiderundersøkelser er en kritisk fase som legger grunnlaget for suksess. For å få mest mulig ut av undersøkelsen er det viktig å ha en klar plan. 

Definere mål og hensikt

Før du gjennomfører en medarbeiderundersøkelse, er det viktig å definere mål og hensikt. Hva ønsker du å oppnå med undersøkelsen? Ønsker du å øke produktiviteten, forbedre medarbeidertilfredsheten eller løse spesifikke problemer i arbeidsmiljøet? Klare mål hjelper deg å fokusere undersøkelsen og sikrer at du får relevante og nyttige data.

Forstå virksomhetens behov

For å gjennomføre en effektiv medarbeiderundersøkelse, må du først forstå virksomhetens behov. Dette innebærer å analysere nåværende arbeidsforhold, identifisere potensielle problemområder, og forstå hva som motiverer dine ansatte. 

Ved å ha en dyp forståelse av virksomhetens behov, kan du utforme en undersøkelse som gir verdifulle innsikter og konkrete forbedringsmuligheter.

Sette klare og oppnåelige mål

Når du har forstått virksomhetens behov, er neste steg å sette klare og oppnåelige mål for medarbeiderundersøkelsen. Målene bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante, og tidsbundne (SMART). 

For eksempel kan et mål være å øke medarbeidertilfredsheten med 10 % innen seks måneder. Klare mål gir en retning for undersøkelsen og hjelper deg å måle suksess.

Valg av undersøkelsestype

Å velge riktig type medarbeiderundersøkelse er avgjørende for å oppnå nøyaktige og nyttige resultater. Ulike undersøkelsestyper passer til forskjellige formål og situasjoner.

Kvantitative vs. kvalitative undersøkelser

Kvantitative undersøkelser samler inn numeriske data som kan måles og analyseres statistisk. Denne typen undersøkelse bruker ofte flervalgsspørsmål og rangeringsskalaer. Fordelene med kvantitative undersøkelser:

 • Gjør det enkelt å analysere store datamengder.
 • Muliggjør identifisering av mønstre og trender.
 • Gir objektive og sammenlignbare resultater.

Et eksempel på et kvantitativt spørsmål kan være: “Hvor fornøyd er du med arbeidsmiljøet på en skala fra 1 til 10?”

Kvalitative undersøkelser fokuserer på å samle inn dybdeinformasjon om ansattes meninger, opplevelser, og følelser. Denne typen undersøkelse bruker ofte åpne spørsmål og intervjuer. Fordelene med kvalitative undersøkelser inkluderer:

 • Gir dypere innsikt i ansattes tanker og følelser.
 • Muliggjør forståelse av komplekse problemstillinger bedre.
 • Gir kontekstuelt rike data som kan belyse årsaker bak kvantitative funn.

Et eksempel på et kvalitativt spørsmål kan være: “Kan du beskrive en situasjon hvor du følte deg spesielt støttet av ledelsen?”

Anonyme vs. identifiserbare undersøkelser

Anonyme undersøkelser sikrer at ansattes svar ikke kan spores tilbake til dem personlig. Fordelene med anonyme undersøkelser inkluderer:

 • Økt ærlighet og åpenhet i svarene.
 • Redusert frykt for represalier.
 • Større sannsynlighet for at ansatte deler sensitive eller kritiske tilbakemeldinger.

Identifiserbare undersøkelser, derimot, krever at ansatte identifiserer seg selv når de svarer. Fordelene med identifiserbare undersøkelser:

 • Muliggjør oppfølging av individuelle svar direkte.
 • Bedre mulighet for personlig tilpasset tilbakemelding.
 • Gir ledelsen mulighet til å adressere spesifikke bekymringer hos enkelte ansatte.

Ved å velge riktig undersøkelsestype kan virksomheter sikre at de får mest mulig relevante og nyttige data for å forbedre arbeidsmiljøet.

Utvikling av spørsmål

Utvikling av gode spørsmål er essensielt for å få nøyaktige og nyttige svar. Ved å formulere klare og spesifikke spørsmål og unngå ledende formuleringer kan du sikre at undersøkelsen gir verdifulle innsikter. 

Hvordan formulere gode spørsmål

Gode spørsmål er klare, konkrete og relevante. Her er noen tips for å formulere gode spørsmål:

 • Vær spesifikk: Still konkrete spørsmål for å få detaljerte svar.
 • Bruk enkelt språk: Unngå komplekse ord og uttrykk som kan misforstås.
 • Fokuser på ett tema: Still ett spørsmål om gangen for å unngå forvirring.
 • Unngå antakelser: Ikke anta noe om den som svarer, hold spørsmålene nøytrale.

Eksempler på effektive spørsmål

Effektive spørsmål gir klare svar som kan brukes til å forbedre arbeidsmiljøet. Her er noen eksempler:

På en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er du med arbeidsmiljøet?
(Dette gir kvantitative data som er lett å analysere.)

Hva liker du best ved din nåværende jobb?
(Dette åpne spørsmålet gir innsikt i hva som fungerer bra.)

Kan du gi et eksempel på en situasjon hvor du følte deg støttet av ledelsen?
(Dette åpne spørsmålet gir dypere innsikt i ansattes opplevelser.)

Hvordan vurderer du kommunikasjonen mellom ledelsen og ansatte?
(Dette spørsmålet hjelper til med å identifisere kommunikasjonsproblemer.)

Unngå ledende spørsmål og bias

Ledende spørsmål og bias kan forvrenge svarene og gi unøyaktige data. For å unngå dette, følg disse rådene:

Unngå ledende språk: Ikke bruk ord som antyder et riktig svar.

 • Dårlig eksempel: “Hvor godt liker du vårt inkluderende arbeidsmiljø?”
 • Godt eksempel: “Hvordan vurderer du arbeidsmiljøet?”

Unngå antakelser: Ikke anta noe om den som svarer.

 • Dårlig eksempel: “Hvorfor synes du at kommunikasjonen er dårlig?”
 • Godt eksempel: “Hvordan vurderer du kommunikasjonen?”

Bruk nøytrale ord: Unngå ladede ord som kan påvirke svarene.

 • Dårlig eksempel: “Synes du at våre retningslinjer er rettferdige?”
 • Godt eksempel: “Hvordan vurderer du våre retningslinjer?”

Les også: Spørreundersøkelser: Nye teknologier som sikrer god respons

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser

Å gjennomføre medarbeiderundersøkelser på riktig måte er avgjørende for å få pålitelige og handlingsbare resultater. Valg av metode og verktøy, beslutningen om digital eller papirbasert undersøkelse, og bruk av tredjeparts leverandører er viktige faktorer.

Valg av metode og verktøy

Valget av metode og verktøy for medarbeiderundersøkelser avhenger av flere faktorer, inkludert virksomhetens størrelse, ressurser, og mål. Populære metoder inkluderer:

 • Online spørreskjemaer: Effektive for å nå mange ansatte raskt.
 • Papirbaserte spørreskjemaer: Nyttig for små undersøkelser eller bedrifter med manglende digital infrastruktur.
 • Intervjuer: Gir dypere innsikt, men er tidkrevende.
 • Fokusgrupper: Brukes for å diskutere spesifikke temaer i detalj.

Det er viktig å velge verktøy som er brukervennlige og gir nøyaktige data.

Digital vs. papirbasert

Digitale undersøkelser

Digitale medarbeiderundersøkelser har mange fordeler. De er raske å distribuere, enkle å analysere, og kan nå ansatte over hele verden. Fordelene inkluderer:

 • Effektivitet: Rask datainnsamling og analyse.
 • Anonymitet: Ansatte kan føle seg tryggere på å gi ærlige svar.
 • Skalerbarhet: Enkle å gjennomføre uansett antall ansatte.

Papirbaserte undersøkelser

Papirbaserte undersøkelser er nyttige i situasjoner der virksomhetens digitale løsninger ikke er tilstrekkelig. Fordelene inkluderer:

 • Tilgjengelighet: Kan nå ansatte uten digital tilgang.
 • Personlig preg: Kan oppleves som mer personlig for noen ansatte.
 • Pålitelighet: Ingen risiko for tekniske problemer under gjennomføring.

Valget mellom digital og papirbasert avhenger av virksomhetens unike behov og de ansattes preferanser.

Bruk av tredjeparts leverandører

Å bruke tredjeparts leverandører for medarbeiderundersøkelser kan gi flere fordeler:

 • Ekspertise: Profesjonelle leverandører har erfaring og kunnskap til å utforme effektive undersøkelser.
 • Nøytralitet: En ekstern part kan oppfattes som mer objektiv, noe som kan øke tilliten blant ansatte.
 • Ressurser: Tredjeparts leverandører har ofte tilgang til avanserte verktøy og analysemetoder.

Internia er et eksempel på en tredjeparts leverandør som tilbyr ekspertise innen utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser. I tillegg har de utviklet en løsning som er spesialtilpasset det norske markedet. 

Internias teknologi forenkler produksjon og utføring av spørreundersøkelser på mobil eller via e-post, og tilbyr automatisering av en rekke prosesser, inkludert purring til mottaker som ikke har svart.

Ta kontakt med Internia for å få en demo av deres løsning

Tidsplanlegging og frekvens

Å planlegge tidspunktet og frekvensen for medarbeiderundersøkelser er viktig for å sikre høy svarprosent og pålitelige data. Riktig tidsplanlegging bidrar til å få mer ærlige og relevante tilbakemeldinger fra ansatte.

Optimal tid for gjennomføring

Valg av optimal tid for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser er avgjørende for å få de beste resultatene. Her er noen tips for å velge riktig tidspunkt:

 • Unngå ferier og travle perioder: Gjennomfør undersøkelsen når ansatte har tid og kapasitet til å svare ordentlig.
 • Velg en rolig periode: Perioder med lav arbeidsbelastning gir bedre svarfrekvens og mer gjennomtenkte svar.
 • Unngå umiddelbar gjennomføring etter store endringer: Gi ansatte tid til å tilpasse seg før du ber om deres tilbakemeldinger.

Hvor ofte bør undersøkelser gjennomføres?

Frekvensen av medarbeiderundersøkelser bør balanseres mellom å få hyppige oppdateringer og å unngå overbelastning av ansatte. Her er noen anbefalinger:

 • Årlige undersøkelser: En omfattende årlig undersøkelse gir en god oversikt over arbeidsmiljøet og trender over tid.
 • Kvartalsvise pulsmålinger: Korte, kvartalsvise undersøkelser gir regelmessige innsikter og gjør det lettere å spore endringer.
 • Ad hoc-undersøkelser: Ved spesifikke behov eller hendelser kan ad hoc-undersøkelser gi rask innsikt i aktuelle saker.

Kommunikasjon og informasjon til medarbeidere

Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til å sikre suksess med medarbeiderundersøkelser. Informer ansatte om undersøkelsen på en klar og engasjerende måte. Dette kan øke svarprosenten og forbedre kvaliteten på tilbakemeldingene.

Viktigheten av å informere ansatte

Det er viktig å informere ansatte om medarbeiderundersøkelsen for å sikre at de forstår hensikten og viktigheten. 

Når ansatte vet hvorfor undersøkelsen gjennomføres, er de mer tilbøyelige til å delta og gi ærlige svar. Informer dem om hvordan resultatene vil bli brukt til å forbedre arbeidsmiljøet, og forsikre dem om at deres tilbakemeldinger er verdifulle og konfidensielle.

Hvordan presentere undersøkelsen

Presentasjonen av undersøkelsen er avgjørende for å skape interesse og motivere ansatte til å delta. Her er noen tips for effektiv presentasjon av undersøkelser:

 • Bruk klare og enkle ord: Unngå komplisert språk og forklar hensikten på en lettfattelig måte.
 • Fremhev fordelene: Forklar hvordan deltakelse kan bidra til et bedre arbeidsmiljø.
 • Vis støtte fra ledelsen: Kommuniser at ledelsen støtter undersøkelsen og vil handle i tråd med resultatene.
 • Gi detaljer om gjennomføring: Forklar hvordan og når undersøkelsen vil bli gjennomført, og hvor lang tid det tar å fullføre den.

Tips for å oppnå høy svarrate

For å oppnå høy svarrate i medarbeiderundersøkelser, er det viktig å implementere strategier som oppmuntrer til deltakelse. Her er noen tips for å øke svarprosenten:

 • Gjør undersøkelsen kort og relevant: Hold undersøkelsen kortfattet og fokusert på relevante temaer.
 • Bruk flere kanaler: Kommuniser undersøkelsen via e-post, intranett, møter og plakater.
 • Send påminnelser: Følg opp med påminnelser til de som ikke har svart.
 • Tilby insentiver: Vurder å tilby små insentiver for deltakelse, som premier, lotteri og økt innflytelse på eget arbeidsmiljø.
 • Sikre anonymitet: Forsikre ansatte om at svarene deres er anonyme og konfidensielle.

Ved å informere ansatte om viktigheten av undersøkelsen, presentere den på en engasjerende måte, og implementere strategier for å øke svarprosenten, kan virksomheter sikre høy deltakelse og pålitelige data. 

Analyse av resultater

Analyse av resultater fra medarbeiderundersøkelser er en avgjørende fase som gir innsikt i virksomhetens arbeidsmiljø. Korrekt innsamling og sammenstilling av data, samt organisering av svarene, er nøkkelen til å få verdifulle og handlingsrettede innsikter.

Innsamling og sammenstilling av data

Innsamling og sammenstilling av data er første steg i analysen. Det er viktig å sikre at alle svar blir registrert nøyaktig og konfidensielt. Her er noen viktige aspekter:

 • Bruk pålitelige verktøy: Velg programvare som kan samle inn og lagre data sikkert.
 • Sjekk for fullstendighet: Sørg for at alle deltakere har fullført undersøkelsen, og at ingen svar mangler.
 • Dataintegritet: Unngå feil ved å dobbeltsjekke dataregistreringen.

Når dataene er samlet inn, er det på tide å sammenstille dem. Bruk gjerne diagrammer og grafer for å visualisere resultatene. Dette gjør det lettere å forstå og kommunisere funnene til resten av organisasjonen.

Organisering av svarene

Organisering av svarene er essensielt for å få mest mulig ut av medarbeiderundersøkelsene. Her er noen trinn for effektiv organisering:

 • Kategorisering: Del opp svarene i relevante kategorier, som tilfredshet, kommunikasjon, ledelse og arbeidsmiljø.
 • Identifisering av nøkkeltrender: Se etter gjentagende temaer og mønstre i svarene. Dette kan gi innsikt i hva som fungerer godt, og hva som trenger forbedring.
 • Kvantisering av kvalitative data: Konverter åpne svar til kvantitative data ved å telle hvor ofte bestemte temaer nevnes.

Når svarene er organisert, kan du lage en detaljert rapport som fremhever de viktigste funnene. Denne rapporten bør inneholde både kvantitative og kvalitative data, og presentere en balansert vurdering av arbeidsmiljøet. Inkluder anbefalinger for tiltak basert på resultatene.

Bruk av analyseverktøy

Bruk av avanserte analyseverktøy kan forenkle og forbedre prosessen med å analysere resultater fra medarbeiderundersøkelser. Her er noen fordeler ved å bruke analyseverktøy:

 • Automatisering: Spar tid ved å automatisere datainnsamling og -analyse.
 • Nøyaktighet: Reduser risikoen for menneskelige feil i datahåndteringen.
 • Innsiktsfulle rapporter: Generer detaljerte rapporter med grafer og diagrammer for å visualisere data.
 • Interaktivitet: Bruk interaktive dashbord for å utforske dataene på forskjellige måter.

Eksempler på populære analyseverktøy inkluderer SurveyMonkey, Qualtrics, og Google Forms. Disse verktøyene gir avanserte funksjoner for datainnsamling, analyse og rapportering.

Tolkning av data

Tolkning av data fra medarbeiderundersøkelser er essensielt for å forstå arbeidsmiljøet og identifisere forbedringsområder. Nøyaktig tolkning gir innsikt i de ansattes opplevelser og gir grunnlag for å iverksette tiltak som kan øke tilfredshet og produktivitet.

Identifisering av trender og mønstre

Når du tolker data, er det viktig å identifisere trender og mønstre. Dette hjelper deg å forstå hva som fungerer bra og hva som trenger forbedring. Her er noen trinn for å identifisere trender og mønstre:

 • Sammenligne over tid: Se på data fra tidligere undersøkelser for å identifisere endringer og utvikling over tid.
 • Gruppere data: Del opp data etter avdelinger, stillinger eller andre relevante kategorier for å se om noen grupper skiller seg ut.
 • Bruk visualisering: Diagrammer og grafer kan gjøre det lettere å se trender og mønstre.

Hvordan vurdere kvalitative svar

Kvalitative svar gir dypere innsikt i ansattes tanker og følelser. Vurdering av kvalitative svar krever en annen tilnærming enn kvantitative data. Her er noen tips for å vurdere kvalitative svar:

 • Tematisk analyse: Se etter gjentagende temaer og mønstre i svarene. Dette kan gi innsikt i hvilke områder som er viktigst for ansatte.
 • Sitatutdrag: Bruk sitater fra ansattes svar for å illustrere viktige poenger. Dette gir et mer levende bilde av arbeidsmiljøet.
 • Kontekstuell forståelse: Tenk på konteksten bak svarene. Hva kan ha påvirket de ansattes opplevelser og meninger?
 • Fokus på nøkkelord: Identifiser nøkkelord og uttrykk som går igjen i svarene for å få en rask oversikt over de viktigste temaene.

Presentasjon av funn

Presentasjon av funn fra medarbeiderundersøkelser er viktig for å sikre at innsiktene blir forstått og brukt til forbedringer. Effektiv kommunikasjon av resultater til både ledelsen og medarbeidere er avgjørende for å oppnå de ønskede endringene.

Hvordan presentere resultater til ledelsen

Når du presenterer resultater til ledelsen, er det viktig å være klar og konsis. Her er noen tips for en effektiv presentasjon:

 • Bruk visualisering: Diagrammer og grafer gjør det lettere å forstå data. Visuelle hjelpemidler kan fremheve nøkkeltrender og sammenhenger.
 • Fokuser på nøkkelfunn: Fremhev de viktigste funnene som krever oppmerksomhet. Dette kan inkludere både positive resultater og områder som trenger forbedring.
 • Gi konkrete anbefalinger: Foreslå konkrete tiltak basert på funnene. Dette gir ledelsen klare handlingspunkter for å forbedre arbeidsmiljøet.
 • Vær forberedt på spørsmål: Ledelsen vil sannsynligvis ha spørsmål om dataene. Vær forberedt på å forklare metodikken og utdype funnene.

Hvordan dele resultater med medarbeidere

Å dele resultater med medarbeidere er viktig for å opprettholde tillit og engasjement. Her er noen strategier for effektiv kommunikasjon med medarbeidere:

 • Vær åpen og ærlig: Del både positive og negative funn. Transparens viser at du tar tilbakemeldingene på alvor.
 • Bruk forståelig språk: Unngå teknisk sjargong og bruk et språk som alle ansatte forstår.
 • Hold presentasjoner: Arranger møter eller seminarer hvor resultatene presenteres. Dette gir mulighet for dialog og spørsmål.
 • Send skriftlige rapporter: Del en skriftlig rapport med sammendrag av funnene. Dette gir ansatte noe de kan lese i sitt eget tempo.
 • Fremhev neste steg: Forklar hvilke tiltak som vil bli iverksatt basert på resultatene. Dette viser at tilbakemeldingene vil føre til konkrete handlinger.

Les også: Brukerundersøkelser for optimalisering av offentlige tjenester

Tiltak og oppfølging

Tiltak og oppfølging er avgjørende for å sikre at resultatene fra medarbeiderundersøkelser fører til konkrete forbedringer. En veldefinert handlingsplan hjelper virksomheten med å adressere identifiserte utfordringer og styrke arbeidsmiljøet.

Utvikling av handlingsplaner

Å utvikle handlingsplaner basert på funnene fra medarbeiderundersøkelser krever en strukturert tilnærming. Her er noen sentrale trinn for å utvikle effektive handlingsplaner:

 • Analyser resultatene: Identifiser hovedutfordringene og områdene som trenger forbedring. Dette gir grunnlag for å utforme spesifikke tiltak.
 • Sett klare mål: Definer hva du ønsker å oppnå med handlingsplanen. Målene bør være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbundne (SMART).
 • Involver relevante parter: Inkluder ledere og ansatte i utviklingen av handlingsplanen. Dette sikrer bred støtte og engasjement for tiltakene.

Hvordan lage effektive handlingsplaner

Effektive handlingsplaner er avgjørende for å sikre gjennomføring og oppnå de ønskede resultatene. Her er noen tips for å lage effektive handlingsplaner:

 • Vær konkret: Spesifiser de konkrete tiltakene som skal gjennomføres. Unngå generelle eller vage beskrivelser.
 • Tildel ansvar: Definer hvem som er ansvarlig for hver enkelt oppgave. Dette sikrer at det er tydelig hvem som skal gjøre hva.
 • Sett tidsfrister: Angi klare tidsfrister for når tiltakene skal være gjennomført. Dette hjelper med å holde fremdriften.
 • Følg opp regelmessig: Planlegg regelmessige oppfølgingsmøter for å sikre at tiltakene gjennomføres som planlagt. Juster handlingsplanen ved behov.

Prioritering av tiltak

Prioritering av tiltak er viktig for å sikre at de mest kritiske utfordringene adresseres først. Her er noen metoder for å prioritere tiltak:

 • Vurder påvirkning: Prioriter tiltak som vil ha størst positiv effekt på arbeidsmiljøet og medarbeidertilfredsheten.
 • Vurder gjennomførbarhet: Prioriter tiltak som er realistiske og gjennomførbare med tilgjengelige ressurser og tid.
 • Bruk en matrisemodell: Lag en matrise som vurderer både påvirkning og gjennomførbarhet. Dette kan hjelpe med å visualisere hvilke tiltak som bør prioriteres.

Implementering av endringer

Implementering av endringer basert på medarbeiderundersøkelser er avgjørende for å forbedre arbeidsmiljøet. En god plan for gjennomføring og involvering av medarbeidere sikrer at tiltakene blir effektive og bærekraftige.

Hvordan gjennomføre tiltakene

For å gjennomføre tiltakene fra medarbeiderundersøkelsene på en vellykket måte, bør du følge disse trinnene:

 • Lag en detaljert plan: Beskriv hvert tiltak med klare mål, tidslinjer og ansvarlige personer.
 • Kommuniser klart: Informer alle ansatte om hva som skal skje, hvorfor, og hvordan endringene vil påvirke dem.
 • Start med pilotprosjekter: Test tiltakene i mindre skala før full implementering for å justere og optimalisere prosessene.
 • Tildel nødvendige ressurser: Sørg for at alle nødvendige ressurser, som tid, budsjett og kompetanse, er tilgjengelige for å gjennomføre tiltakene.
 • Overvåk fremdriften: Følg regelmessig opp med statusmøter og rapporter for å sikre at tiltakene går som planlagt og for å gjøre nødvendige justeringer.

Involvering av medarbeidere i endringsprosessen

Involvering av medarbeidere i endringsprosessen er avgjørende for å sikre at tiltakene blir godt mottatt og effektive. Her er noen måter å involvere medarbeidere på:

 • Opprett arbeidsgrupper: Dann arbeidsgrupper med representanter fra ulike avdelinger for å jobbe med spesifikke tiltak.
 • Innhent tilbakemeldinger: Spør medarbeidere om deres meninger og forslag til forbedringer underveis i implementeringen.
 • Tilby opplæring: Gi nødvendig opplæring og støtte for å hjelpe ansatte med å tilpasse seg endringene.
 • Feir suksesser: Anerkjenn og feir milepæler og suksesser underveis for å opprettholde motivasjonen.
 • Fremhev fordeler: Kommuniser tydelig hvordan endringene vil forbedre arbeidsmiljøet og fordelene for medarbeiderne.

Evaluering av tiltak

Evaluering av tiltak er en viktig del av prosessen med medarbeiderundersøkelser. Ved å måle effekten av gjennomførte tiltak og justere dem etter behov, kan virksomheter sikre kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet.

Hvordan måle effekt av gjennomførte tiltak

For å måle effekten av gjennomførte tiltak, er det viktig å bruke både kvantitative og kvalitative metoder. Her er noen trinn for å måle effekten:

 • Bruk spørreundersøkelser: Gjennomfør oppfølgende spørreundersøkelser for å samle data om endringer i medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø.
 • Analyser nøkkelindikatorer: Se på nøkkelindikatorer som sykefravær, turnover og produktivitet for å vurdere om tiltakene har hatt en positiv effekt.
 • Samle tilbakemeldinger: Innhent tilbakemeldinger fra ansatte gjennom intervjuer eller fokusgrupper for å få en dypere forståelse av hvordan tiltakene har påvirket dem.
 • Bruk dataanalyseteknikker: Bruk avanserte dataanalyseteknikker for å identifisere trender og mønstre som kan indikere effekten av tiltakene.

Justering og tilpasning

Basert på evalueringen kan det være nødvendig å justere og tilpasse tiltakene. Her er noen tips for å gjøre dette effektivt:

 • Vær fleksibel: Vær forberedt på å gjøre endringer i tiltakene basert på tilbakemeldinger og dataanalyse.
 • Prioriter kontinuerlig forbedring: Gjør justeringer som forbedrer tiltakene og sikrer at de gir ønskede resultater.
 • Kommuniser endringer: Informer ansatte om endringer og justeringer i tiltakene for å opprettholde åpenhet og tillit.
 • Følg opp regelmessig: Planlegg regelmessige evalueringer og justeringer for å sikre at tiltakene fortsetter å være effektive.

Les også: Markedsundersøkelse: Slik får du et konkurransefortrinn i din bransje

10 tips for effektivisering av medarbeiderundersøkelser

Effektive medarbeiderundersøkelser kan gi verdifulle innsikter og forbedre arbeidsmiljøet. Her er våre 10 beste tips for å effektivisere prosessen og sikre at du får mest mulig ut av undersøkelsene.

1. Definer klare mål

Definer hva du ønsker å oppnå med undersøkelsen. Klare mål hjelper deg å fokusere spørsmålene og analysen, noe som gir mer relevante og handlingsrettede resultater.

2. Bruk enkle og forståelige spørsmål

Formuler spørsmålene på en enkel og forståelig måte. Unngå komplisert språk og teknisk sjargong. Klare spørsmål gir mer nøyaktige og pålitelige svar.

3. Inkluder både kvantitative og kvalitative spørsmål

Bruk en blanding av kvantitative og kvalitative spørsmål. Kvantitative spørsmål gir lett målbare data, mens kvalitative spørsmål gir dypere innsikt i ansattes opplevelser.

4. Sikre anonymitet

Sikre at svarene er anonyme for å øke ærligheten og åpenheten i tilbakemeldingene. Anonymitet oppmuntrer ansatte til å dele sine sanne meninger og opplevelser.

5. Velg riktig tidspunkt

Velg et tidspunkt som passer for alle ansatte. Unngå perioder med høy arbeidsbelastning eller ferie. Dette øker sannsynligheten for høy svarprosent.

6. Bruk påminnelser

Send påminnelser til ansatte som ikke har svart. Dette øker svarprosenten og sikrer at du får et representativt utvalg av tilbakemeldinger.

7. Analyser resultatene grundig

Bruk avanserte analyseverktøy for å tolke dataene nøyaktig. Identifiser trender og mønstre som kan gi innsikt i arbeidsmiljøet og områdene som trenger forbedring.

8. Del resultatene åpent

Del resultatene med alle ansatte for å vise at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor. Åpenhet skaper tillit og oppmuntrer til fremtidig deltakelse.

9. Utarbeid handlingsplaner

Utvikle konkrete handlingsplaner basert på undersøkelsesresultatene. Definer klare tiltak, ansvarlige personer, og tidsfrister for gjennomføring.

10. Følg opp og juster

Følg opp handlingsplanene regelmessig og juster dem ved behov. Evaluering og tilpasning sikrer at tiltakene er effektive og gir de ønskede resultatene.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Kort sammenfattet om medarbeiderundersøkelser

Kontinuerlig forbedring er avgjørende for å opprettholde et positivt arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelser gir nøkkelinformasjon om virksomhetens tilstand, styrker og utfordringer. 

Regelmessige undersøkelser viser hvordan ansatte har det og hva som kan forbedres. Ved å følge opp med nye undersøkelser og handlinger basert på funnene, sikres en dynamisk tilnærming til arbeidsmiljøet.

Fremtidige trender, teknologiske fremskritt og nye metoder

Medarbeiderundersøkelser utvikler seg stadig, og nye trender påvirker hvordan de gjennomføres. En av de viktigste trendene er hyppigere målinger, som gir jevnlig innsikt i medarbeidernes trivsel gjennom kortere, men hyppigere undersøkelser. 

Bruk av kunstig intelligens (AI) kan bidra til rask analyse av store mengder data og identifisering av mønstre og trender. Automatisering av systemer for innsamling og analyse av data øker effektiviteten og nøyaktigheten. 

Les også: AI: Slik får din bedrift et konkurransefortrinn med kunstig intelligens

Interaktive plattformer gjør det enklere å distribuere undersøkelser og samle inn svar i sanntid, noe som forbedrer responsraten og datakvaliteten.

Personalisering blir også stadig viktigere, der tilpassede undersøkelser tar hensyn til individuelle behov og situasjoner. Økt fokus på å måle og forbedre medarbeiderengasjement blir også en sentral del av fremtidige undersøkelser.

Kilder og annet nyttig lesestoff

Business News Daily: How to Develop and Conduct Employee Surveys
Harvard Business Review: Getting the Truth into Workplace Surveys
International Journal of Environmental Research and Public Health: Validation of Short Measures of Work Ability for Research and Employee Surveys
Nasjonal Digital Læringsarena: Scientific Management
Utforsk Sinnet: Hawthorneeffekten: Vi endrer oss når andre ser på oss

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Hvordan sikre anonymitet i medarbeiderundersøkelser?

For å sikre anonymitet bør du bruke en pålitelig plattform som garanterer konfidensialitet. Unngå å samle inn personlige data og informer ansatte om hvordan anonymiteten deres ivaretas. Dette øker tilliten og ærligheten i svarene.

Hva er en arbeidsmiljøundersøkelse?

En arbeidsmiljøundersøkelse er en systematisk prosess for å samle inn ansattes tilbakemeldinger om arbeidsforhold, trivsel og andre aspekter ved arbeidsmiljøet. Målet er å identifisere styrker og svakheter og forbedre arbeidsplassen.

Hva gjør man hvis svarprosenten er lav?

Hvis svarprosenten er lav, bør du vurdere å sende påminnelser og tydeliggjøre viktigheten av undersøkelsen. Juster også lengden og kompleksiteten på undersøkelsen. Insentiver kan også øke deltakelsen.

Hvordan håndtere negative tilbakemeldinger?

Håndter negative tilbakemeldinger ved å være åpen og konstruktiv. Analyser tilbakemeldingene nøye, identifiser årsakene, og utarbeid en handlingsplan for å adressere problemene. Kommuniser tiltakene tydelig til ansatte.

Hvor lang tid bør en medarbeiderundersøkelse ta?

En medarbeiderundersøkelse bør ikke ta mer enn 15-20 minutter å fullføre. Hold spørsmålene korte og relevante for å opprettholde respondentens engasjement og øke sannsynligheten for fullførte svar.

Er medarbeiderundersøkelse lovpålagt?

Medarbeiderundersøkelser er ikke lovpålagt, men de er et viktig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet og tilfredsheten blant ansatte. Mange virksomheter bruker dem som en del av sitt HR-arbeid.

Kan medarbeiderundersøkelser gjennomføres for små bedrifter?

Ja, medarbeiderundersøkelser kan gjennomføres for små bedrifter. Skreddersy spørsmålene for å passe til virksomhetens størrelse og behov. Dette gir verdifulle innsikter uavhengig av bedriftsstørrelse.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Siste Artikler

Last ned gratis E-bok

Slik utføres gode medarbeiderunder-søkelser

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les vår komplette guide til utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.