En ansatt i en bedrift smiler mens hun blir gitt et spørreskjema.

Spørreskjema: Slik sikrer du at dine ansatte gir tilbakemelding

Et spørreskjema er et uvurderlig verktøy for å samle inn tilbakemeldinger fra ansatte. Internias løsninger sikrer effektiv gjennomføring av dine spørreundersøkelser.

En godt strukturert medarbeiderundersøkelse hjelper deg med å forstå dine ansattes tanker, følelser og opplevelser. Et godt utformet spørreskjema kan avdekke innsikter som bidrar til bedre arbeidsmiljø og økt produktivitet.

Les også: Medarbeiderundersøkelser: Slik tar du kontroll over virksomhetens arbeidsmiljø

For å sikre at dine spørreskjemaer er effektive, må du følge visse nøkkelprinsipper. Det første steget for å oppnå dette er å sette seg inn i hva et spørreskjema er, hvorfor god tilbakemeldingskultur er viktig, og hva effektiv bruk av spørreskjemaer innebærer.

Innhold:

 1. Hva er et spørreskjema? (i en profesjonell kontekst)
 2. Viktigheten av tilbakemelding på arbeidsplassen
 3. Planlegging av et effektivt spørreskjema
 4. Utforming av spørreskjemaer
 5. Bruk av digitale verktøy for spørreskjemaer
 6. Distribusjon av spørreskjemaer
 7. Motivasjon for å øke svarprosenten
 8. Analyse av spørreskjemaresultater
 9. Bruk av tilbakemeldinger til forbedring
 10. Internia sine løsninger for spørreundersøkelser

Hva er et spørreskjema? (i en profesjonell kontekst)

Et spørreskjema er et verktøy som brukes for å samle inn data fra respondenter. Det består av en rekke spørsmål som kan være åpne eller lukkede. Lukkede spørsmål gir faste svaralternativer, mens åpne spørsmål lar respondenten uttrykke seg fritt.

Spørreskjemaer kan distribueres på ulike måter, inkludert papir, SMS, e-post, eller digitale plattformer. Digitale spørreskjemaer er spesielt populære i dagens teknologiske tidsalder, da de er enkle å distribuere og analysere.

Hvorfor bruke spørreskjemaer?

Bruken av spørreskjemaer gir flere fordeler for en organisasjon. Først og fremst gir de en systematisk måte å samle inn tilbakemeldinger på. Dette kan hjelpe ledelsen med å identifisere problemområder og foreslå forbedringer.

Spørreskjemaer fremmer også åpen kommunikasjon mellom ansatte og ledelse. Ved å regelmessig be om tilbakemelding viser du at deres meninger er verdifulle. Dette kan øke ansattes engasjement og tilfredshet.

Les også: Kommunikasjon bedrift: Slik sikrer du godt samspill mellom ledelse og ansatte

Viktigheten av tilbakemelding på arbeidsplassen

Tilbakemelding på arbeidsplassen er avgjørende for enhver organisasjons vekst og utvikling. Det gir ansatte muligheten til å uttrykke sine meninger og bekymringer, noe som bidrar til et mer inkluderende arbeidsmiljø. 

Ved regelmessig utsending av strategisk utformede spørreskjemaer kan organisasjoner fange opp tilbakemeldinger på en strukturert måte, noe som igjen kan føre til konkrete forbedringer i arbeidsmiljøet.

Når ansatte føler at deres meninger blir hørt, øker deres engasjement og tilfredshet. For eksempel kan tilbakemeldinger avsløre at ansatte ønsker mer fleksible arbeidstider. Ved å justere arbeidstidsregler basert på denne tilbakemeldingen, kan organisasjonen oppnå høyere trivsel og produktivitet. 

Spørreskjemaer som regelmessig samler inn slike data, gir en kontinuerlig strøm av informasjon som kan brukes til å forbedre arbeidsforholdene.

Tilbakemeldingens rolle i organisasjonsutvikling

Tilbakemelding er også sentralt for organisasjonsutvikling. Det gir ledelsen muligheten til å justere strategier og prosedyrer basert på de ansattes erfaringer og forslag. Ved å analysere data fra spørreskjemaer kan organisasjoner identifisere trender og mønstre som påvirker deres utvikling. 

For eksempel kan det vise seg at en bestemt avdeling opplever høy turnover. Gjennom tilbakemeldinger kan årsakene til dette identifiseres og adresseres, noe som bidrar til en mer stabil og produktiv arbeidsstyrke.

Les mer: Tilbakemelding: Nøkkelen til suksess på arbeidsplassen

Planlegging av et effektivt spørreskjema

Planlegging er avgjørende for å lage et effektivt spørreskjema. Uten grundig planlegging kan spørreskjemaet miste fokus og ikke gi de innsiktene du trenger. For å sikre at ditt spørreskjema gir verdifulle tilbakemeldinger, må du først sette klare mål, identifisere målgruppen og velge riktig tidspunkt for distribusjon.

Målsetting for spørreskjemaet

Før du begynner å utforme spørsmålene, må du definere hva du ønsker å oppnå med spørreskjemaet. Er målet å måle ansattes tilfredshet, identifisere opplæringsbehov, eller få innsikt i arbeidsmiljøet? Klare mål hjelper deg med å formulere relevante spørsmål som gir nyttige svar.

Målsettingen bør være spesifikk, målbar, oppnåelig, relevant og tidsbestemt (SMART). For eksempel kan et mål være å øke ansattes tilfredshet med arbeidsmiljøet med 10% innen seks måneder. Ved å ha klare mål kan du lage et spørreskjema som gir data du kan bruke til å nå disse målene.

Identifisering av målgruppen

Å identifisere målgruppen er en annen viktig del av planleggingen. Hvem skal svare på spørreskjemaet? Skal det distribueres til alle ansatte, eller bare til en spesifikk avdeling? Å forstå målgruppen hjelper deg med å lage spørsmål som er relevante og forståelige for dem.

Hvis målgruppen er variert, kan det være nødvendig å tilpasse spørreskjemaet for forskjellige grupper. For eksempel kan ledere ha ulike synspunkter og behov sammenlignet med nyansatte. Ved å tilpasse spørreskjemaet til målgruppen, kan du få mer presise og nyttige tilbakemeldinger.

Last ned gratis E-bok

Slik utføres gode medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les vår komplette guide til utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.

Valg av riktig tidspunkt for distribusjon

Tidspunktet for distribusjon kan påvirke svarprosenten og kvaliteten på tilbakemeldingene. Det er viktig å velge et tidspunkt når ansatte har tid og kapasitet til å svare grundig på spørreskjemaet.

Unngå å distribuere spørreskjemaer i travle perioder, som slutten av kvartalet eller under store prosjekter. Velg heller et tidspunkt når de ansatte er mindre stresset og mer tilbøyelige til å gi gjennomtenkte svar. For eksempel kan begynnelsen av en måned eller etter en ferie være gode tidspunkter.

Les også: HRM (Human Resource Management): Din guide til moderne personalledelse

Utforming av spørreskjemaer

Utforming av spørreskjemaer krever nøye vurdering av spørsmålstyper, formulering og struktur. Et godt utformet spørreskjema kan sikre høy svarprosent og verdifulle tilbakemeldinger. La oss derfor se nærmere på hvordan du kan designe effektive spørreskjemaer.

Typer spørsmål

Det finnes flere typer spørsmål du kan inkludere i et spørreskjema, og valget avhenger av hva slags informasjon du ønsker å samle inn.

 1. Lukkede spørsmål: Disse spørsmålene gir faste svaralternativer, som for eksempel ja/nei, flervalg, eller skalaer (f.eks. 1-5). De er enkle å analysere og kan gi kvantitative data.
 2. Åpne spørsmål: Åpne spørsmål lar respondentene svare med egne ord. Dette gir dypere innsikt, men kan være mer tidkrevende å analysere.
 3. Rangering: Spørsmål som ber respondentene rangere alternativer i en prioritert rekkefølge. Dette kan avsløre preferanser og prioriteringer.
 4. Matrisespørsmål: En tabellform som tillater vurderinger av flere elementer samtidig, ofte brukt med skalaer. Dette er effektivt for å få omfattende tilbakemeldinger på flere aspekter.

Formulering av spørsmål

Hvordan spørsmålene formuleres er avgjørende for å få klare og nyttige svar.

 1. Klarhet: Spørsmålene må være tydelige og forståelige for å unngå misforståelser. Bruk enkelt språk og unngå teknisk sjargong.
 2. Unngå ledende spørsmål: Spørsmålene bør være nøytrale og ikke påvirke respondentens svar. For eksempel, i stedet for “Hvor godt liker du vårt innovative system?”, bruk “Hva synes du om vårt nye system?”.
 3. Konkretisering: Spørsmålene bør være spesifikke og direkte. Unngå vage spørsmål som kan tolkes på ulike måter.
 4. Relevans: Alle spørsmålene må være relevante for målene med spørreskjemaet. Unngå unødvendige spørsmål som kan distrahere respondentene.

Struktur og layout

En god struktur og layout kan forbedre brukeropplevelsen og øke svarprosenten.

 1. Logisk rekkefølge: Organiser spørsmålene i en logisk rekkefølge, for eksempel fra generelle til mer spesifikke spørsmål. Dette gjør det lettere for respondentene å følge med.
 2. Gruppering: Gruppér relaterte spørsmål sammen i seksjoner. Dette gir en ryddig struktur og gjør det enklere å svare.
 3. Visuell design: Et rent og attraktivt design kan gjøre spørreskjemaet mer innbydende. Bruk god lesbar skrift, nok plass mellom spørsmålene og unngå overflødig grafikk.
 4. Lengde: Hold spørreskjemaet så kort som mulig, men likevel omfattende nok til å dekke de nødvendige temaene. Lange spørreskjemaer kan redusere svarprosenten.

Les også: Teambuilding: Styrk ditt arbeidsmiljø med Internia kommunikasjonsløsninger

Bruk av digitale verktøy for spørreskjemaer

Digitale verktøy har revolusjonert hvordan spørreskjemaer distribueres og analyseres. De gir en effektiv og brukervennlig måte å samle inn og evaluere tilbakemeldinger på. La oss utforske fordelene med digitale spørreskjemaer og se på noen av markedets mest utbredte løsninger.

Fordeler med digitale spørreskjemaer

Digitale spørreskjemaer har flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle papirbaserte metoder:

 1. Rask distribusjon: Digitale spørreskjemaer kan sendes ut til et stort antall mottakere umiddelbart, noe som sparer tid og ressurser.
 2. Enkel dataanalyse: Svarene kan automatisk samles inn og analyseres, noe som gir rask tilgang til resultater og innsikter.
 3. Økt svarprosent: Respondentene kan fylle ut spørreskjemaet når det passer dem, noe som ofte resulterer i en høyere svarprosent.
 4. Miljøvennlig: Digitale spørreskjemaer reduserer papirforbruket, noe som er bedre for miljøet.
 5. Kostnadseffektiv: Digitale løsninger er ofte billigere enn å trykke og distribuere papirbaserte spørreskjemaer.

Populære digitale plattformer

Det finnes mange digitale plattformer som kan brukes til å lage og distribuere spørreskjemaer. Her er noen av de mest populære:

 1. Internia: En innovativ norsk løsning for produksjon, gjennomføring og analysering av medarbeider- og spørreundersøkelser.
 2. Google Forms: En gratis og brukervennlig plattform som integreres godt med andre Google-tjenester.
 3. SurveyMonkey: En profesjonell plattform med mange tilpasningsmuligheter og avanserte analysemuligheter.
 4. Typeform: En interaktiv og visuelt tiltalende plattform som gjør det enkelt å lage engasjerende spørreskjemaer.
 5. Qualtrics: En avansert plattform som tilbyr omfattende funksjoner for store organisasjoner.

Les mer: Spørreundersøkelser: Nye teknologier som sikrer god respons

Slik bruker du Internia sin løsning

Internia tilbyr skreddersydde løsninger for å lage og distribuere spørreskjemaer. Her er en trinnvis guide til hvordan du kan komme i gang med Internia sin løsning:

 1. Opprett en konto: Registrer deg på Internia sin plattform og opprett en konto for din organisasjon.
 2. Lag spørreskjemaet: Bruk Internia sine intuitive verktøy til å designe spørreskjemaet. Velg mellom ulike spørsmålstyper og tilpass layouten etter behov.
 3. Distribuer spørreskjemaet: Send ut spørreskjemaet via SMS eller e-post. Internia gir muligheter for målrettet distribusjon til spesifikke avdelinger eller grupper.
 4. Samle inn svarene: Følg med på svarene i sanntid via Internia sin plattform. Du kan se svarprosenten og få oversikt over innkommende tilbakemeldinger.
 5. Analyser resultatene: Bruk Internia sine analyseverktøy til å evaluere resultatene. Lag rapporter, identifiser trender og få innsikt i medarbeidernes tilbakemeldinger.
 6. Ta handling: Bruk innsiktene fra spørreskjemaene til å implementere forbedringer i organisasjonen. Internia gir også anbefalinger basert på dataene som samles inn.

Les mer om Internia sine tjenester her

Distribusjon av spørreskjemaer

En nøkkelfaktor for å sikre høy svarprosent på spørreskjemaer er effektiv distribusjon. Ved å velge riktig distribusjonskanal, automatisere utsendelser og følge opp med påminnelser, kan du maksimere responsen fra dine ansatte.

Valg av distribusjonskanaler

Valg av distribusjonskanaler er avgjørende for å nå ut til flest mulig ansatte. Her er noen av de mest effektive kanalene:

 1. E-post: E-post er en populær kanal for distribusjon av spørreskjemaer. Det er raskt, enkelt og når ansatte direkte i deres innboks. Sørg for å inkludere en tydelig emnelinje og en kort beskrivelse av formålet med spørreskjemaet.
 2. SMS: SMS kan være en effektiv kanal for å nå ansatte som ikke sjekker e-post regelmessig. En kort melding med en lenke til spørreskjemaet kan være tilstrekkelig for å sikre deltakelse.
 3. Intranett: Mange bedrifter bruker intranett som en plattform for intern kommunikasjon. Ved å legge ut spørreskjemaet her, kan du nå ansatte som regelmessig bruker intranettet for å holde seg oppdatert.
 4. Apper: Hvis bedriften din bruker interne apper for kommunikasjon, kan disse også være en god kanal for distribusjon. Push-varsler kan minne ansatte om å svare på spørreskjemaet.

Automatisering av utsendelser

Automatisering kan forenkle prosessen med å distribuere spørreskjemaer og øke svarprosenten. Ved å bruke digitale verktøy som Internia, kan du sette opp automatiserte utsendelser og purringer til de som ikke har svart, noe som sparer tid og ressurser.

 1. Planlegg utsendelser: Sett opp en tidsplan for når spørreskjemaet skal sendes ut. Dette kan være basert på bestemte datoer, som månedlig eller kvartalsvis, eller trigges av hendelser, som etter en fullført opplæring.
 2. Segmentering: Bruk automatiseringsverktøy for å segmentere ansatte i ulike grupper. Dette gjør det mulig å sende tilpassede spørreskjemaer til spesifikke avdelinger eller roller, noe som kan øke relevansen og svarprosenten.
 3. Integrasjon: Integrer spørreskjemaverktøyet med eksisterende systemer, som HR-systemer eller kommunikasjonssystemer, for å sikre sømløs distribusjon og datainnsamling.

Oppfølging og påminnelser

Oppfølging er essensielt for å sikre høy svarprosent. Mange ansatte kan overse det første utsendte spørreskjemaet, så påminnelser er nødvendige.

 1. Påminnelses-e-poster: Send regelmessige påminnelser til de som ikke har svart. Hold meldingene korte og vennlige, og minne dem om viktigheten av deres tilbakemelding.
 2. Ledelsens støtte: Involver ledelsen i å oppmuntre ansatte til å svare. En melding fra en leder kan motivere flere til å delta.
 3. Tidsfrister: Angi en klar tidsfrist for når spørreskjemaet må være fullført. Dette skaper en følelse av hast og kan øke svarprosenten.

Les også: Endringsledelse: Slik forbereder du din virksomhet på fremtiden

Motivasjon for å øke svarprosenten

Å motivere ansatte til å delta i spørreskjemaer er avgjørende for å oppnå høy svarprosent. Ved å forstå hva som motiverer ansatte, kan du implementere strategier som øker deltakelsen.

Incentiver for deltakelse

Incentiver kan være en effektiv måte å øke svarprosenten på. Små belønninger som gavekort, ekstra pauser eller lodd til en trekning kan være tilstrekkelig for å motivere ansatte til å delta. 

Konkurranser der de som fullfører spørreskjemaet har sjansen til å vinne premier, kan også skape engasjement og øke deltakelsen. Anerkjennelse av avdelinger eller team med høyest svarprosent kan skape en sunn konkurranse og motivere flere til å delta.

Anonymitet og personvern

Anonymitet og personvern er essensielt for å sikre ærlige svar fra ansatte. Det er viktig å sørge for at spørreskjemaet er anonymt, slik at ansatte kan gi ærlige og åpne tilbakemeldinger uten frykt for represalier. 

Forklar hvordan dataene vil bli brukt og beskyttet, og sikre ansatte om at deres personvern blir respektert og at informasjonen kun brukes til forbedringsformål. 

Å bygge tillit ved å vise tidligere eksempler på hvordan tilbakemeldinger har ført til positive endringer kan også motivere ansatte til å delta og gi ærlige svar.

Tydelig kommunikasjon av formål

Tydelig kommunikasjon av formålet med spørreskjemaet er en annen viktig faktor for å øke deltakelsen. Forklar hvorfor spørreskjemaet blir sendt ut og hva du håper å oppnå. Når ansatte forstår formålet, er de mer tilbøyelige til å delta. 

Informer om hvor lang tid det vil ta å fullføre spørreskjemaet, da kortere spørreskjemaer ofte har høyere svarprosent. 

Forklar hvordan resultatene vil bli brukt til å forbedre arbeidsmiljøet, slik at ansatte ser at deres tilbakemeldinger har verdi og vil føre til konkrete endringer. 

La ledelsen kommunisere viktigheten av spørreskjemaet, da en melding fra ledelsen kan understreke betydningen av deltakelse og øke motivasjonen.

Analyse av spørreskjemaresultater

Å analysere resultater fra spørreskjemaer er en kritisk del av prosessen for å forstå og bruke tilbakemeldinger fra ansatte. Ved å bruke både kvantitative og kvalitative analysemetoder, samt statistiske verktøy, kan du få en dypere innsikt i dataene.

Kvantitativ vs. kvalitativ analyse

Kvantitativ analyse involverer numeriske data og statistiske metoder for å identifisere mønstre og trender. Dette kan inkludere bruk av gjennomsnitt, medianer, prosentandeler og frekvenser. For eksempel kan du analysere svar på skala-spørsmål for å måle ansattes tilfredshet med ulike aspekter av arbeidsmiljøet.

Kvalitativ analyse, derimot, fokuserer på ikke-numeriske data som tekstbaserte svar. Denne typen analyse gir innsikt i de ansattes tanker, følelser og meninger. Gjennom kvalitativ analyse kan du identifisere tilbakevendende temaer og mønstre i åpne svar, som kan gi verdifulle detaljer om spesifikke utfordringer eller forbedringsområder.

Bruk av statistiske verktøy

Statistiske verktøy kan hjelpe med å analysere og tolke spørreskjemaresultater mer effektivt. Programvare som SPSS, SAS eller Microsoft Excel tilbyr funksjoner for å utføre avanserte statistiske analyser. 

Disse verktøyene kan brukes til å kjøre regresjonsanalyser, korrelasjonsstudier og andre statistiske tester som kan avdekke sammenhenger og årsakssammenhenger i dataene.

For eksempel kan en regresjonsanalyse hjelpe med å forstå hvordan ulike faktorer påvirker ansattes tilfredshet. Korrelasjonsstudier kan avsløre sammenhenger mellom ulike variabler, som forholdet mellom arbeidsmiljø og ansattes produktivitet. 

Bruk av slike verktøy kan gi en dypere forståelse av dataene og bidra til å identifisere prioriterte områder for forbedring.

Tolkning av resultater

Tolkning av resultater er en kritisk del av analyseprosessen. Det handler om å gå utover 

tallene og forstå hva dataene faktisk forteller. Start med å identifisere nøkkeltrender og mønstre i både kvantitative og kvalitative data.

For eksempel, hvis et flertall av ansatte rangerer arbeidsmiljøet lavt på en skala fra 1 til 5, er det et klart tegn på at dette området trenger forbedring. Kvalitative svar kan gi ytterligere innsikt i spesifikke problemer, som mangel på kommunikasjon eller utilstrekkelig utstyr.

Det er også viktig å sette resultatene i kontekst. Sammenlign dataene med tidligere resultater eller bransjestandarder for å vurdere om tilbakemeldingene indikerer en positiv eller negativ utvikling. Ved å forstå konteksten kan du bedre prioritere tiltak og ressurser for å adressere de mest kritiske problemene.

En god tolkning av resultater inkluderer også å kommunisere funnene effektivt til relevante interessenter. Bruk klare og enkle rapporter som fremhever hovedfunnene og gir konkrete anbefalinger for handling. Dette sikrer at dataene blir brukt til å gjøre meningsfulle forbedringer i organisasjonen.

Les også: Brukerundersøkelser: Utvikling og gjennomføring (for offentlige tjenester)

Bruk av tilbakemeldinger til forbedring

Tilbakemeldinger fra spørreskjemaer er verdifulle for å drive forbedringer i organisasjonen. Ved å systematisk analysere og implementere endringer basert på tilbakemeldingene, kan du skape et mer produktivt og tilfredsstillende arbeidsmiljø. 

Implementering av endringer

Implementering av endringer basert på tilbakemeldinger krever en strukturert tilnærming. Begynn med å identifisere de mest kritiske områdene som trenger forbedring. 

Lag deretter en handlingsplan som inkluderer konkrete tiltak og tidsfrister for gjennomføring. Involver relevante interessenter for å sikre at tiltakene er gjennomførbare og at alle er enige om prioriteringene.

For eksempel, hvis tilbakemeldinger viser at ansatte føler mangel på opplæringsmuligheter, kan du utvikle et nytt opplæringsprogram. Sett klare mål for programmet og måle suksessen basert på ansattes tilfredshet og prestasjoner etter implementeringen.

Kommunikasjon av resultater til ansatte

Å kommunisere resultater og planlagte endringer til ansatte er viktig for å opprettholde tillit og engasjement. Start med å oppsummere de viktigste funnene fra spørreskjemaet. Forklar hvordan tilbakemeldingene vil bli brukt til å gjøre forbedringer.

Bruk flere kommunikasjonskanaler, som e-post, SMS, intranett og møter, for å nå ut til alle ansatte. Vær åpen og ærlig om hva som ble funnet og hvilke tiltak som vil bli iverksatt. Inviter ansatte til å stille spørsmål og gi ytterligere innspill, slik at de føler seg inkludert i prosessen.

Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring er en nøkkelkomponent i å opprettholde et positivt arbeidsmiljø. Dette innebærer regelmessig evaluering av tiltakene som er iverksatt og justeringer basert på nye tilbakemeldinger. 

Sett opp en plan for regelmessige spørreskjemaer, slik at du kontinuerlig får oppdatert informasjon om ansattes opplevelser og meninger.

Etabler et system for å overvåke fremdriften av implementerte tiltak og evaluere deres effektivitet. Dette kan inkludere regelmessige oppfølgingsmøter, bruk av KPIer (Key Performance Indicators) og sammenligning av nye spørreskjemaresultater med tidligere data.

Ved å bruke tilbakemeldinger til forbedring, implementere endringer, kommunisere resultater til ansatte, og sikre kontinuerlig forbedring, kan du skape en dynamisk og responsiv arbeidsplass. Dette bidrar til økt tilfredshet blant dine ansatte, bedre arbeidsmiljø og høyere produktivitet.

Les også: Markedsundersøkelse: Slik får du et konkurransefortrinn i din bransje

Internia sine løsninger for spørreundersøkelser

Internia tilbyr skreddersydde løsninger for spørreundersøkelser som sikrer effektiv kommunikasjon mellom ansatte og ledelse. Vår plattform forenkler samhandling og sørger for at hver stemme blir hørt. Vi legger til rette for sunn utvikling og bekjemper misnøye gjennom åpen kommunikasjon.

“Vi testet løsningen på den personen i teamet vårt som ikke liker mobiler og PC. Da han godkjente Internia på grunn av brukervennligheten, valgte vi løsningen fremfor andre muligheter.”

Arild Hassel, Boreal Bane AS

Internia bidrar til å bygge broer mellom ledelse og ansatte, og sikrer en sømløs og effektiv kommunikasjonsprosess. Våre kunder opplever forbedret kommunikasjon, redusert administrativt arbeid og økt tilfredshet blant sine ansatte.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Funksjoner og fordeler

Internias plattform har mange funksjoner som gjør det enkelt å lage, distribuere og analysere spørreskjemaer:

 1. Automatisert kommunikasjon: Send ut forespørsler om tilbakemeldinger via SMS og e-post. Systemet sender automatisk purringer til de som ikke svarer, noe som fjerner behovet for manuell oppfølging og sikrer rask respons.
 2. Skreddersydde løsninger: Tilpass spørreskjemaene til dine spesifikke behov. Vår plattform lar deg tilpasse spørsmål og svaralternativer for å få de mest relevante tilbakemeldingene.
 3. Enkel integrasjon: Våre løsninger integreres sømløst med dine eksisterende systemer. Dette sikrer en smidig opplevelse uten behov for store endringer i din nåværende infrastruktur.
 4. Real-time analytics: Få tilgang til sanntidsdata som hjelper deg med å raskt identifisere trender og områder som trenger forbedring. Dette gir deg mulighet til å handle raskt basert på ferske data.
 5. Ekspertise og konsulenttjenester: Våre eksperter hjelper deg med å utvikle og gjennomføre omfattende spørreundersøkelser. Vi sørger for at dine undersøkelser engasjerer mottakerne og fremmer god kommunikasjon mellom ansatte og ledelse.

Hvordan komme i gang med Internia

Å komme i gang med Internia er enkelt:

 1. Kontakt oss: Besøk vår nettside og fyll ut kontaktskjemaet, eller ring oss direkte for en uforpliktende samtale på +47 98 40 76 76
 2. Bestill en demo: Opplev forskjellen selv ved å bestille en demo av vår plattform. Vi viser deg hvordan våre løsninger kan transformere kommunikasjonen i din organisasjon.
 3. Tilpass løsningen: Samarbeid med våre eksperter for å skreddersy løsningen til dine spesifikke behov. Vi sørger for at du får mest mulig ut av vår plattform.
 4. Implementering og opplæring: Vi hjelper deg med å implementere løsningen og gir opplæring til dine ansatte. Dette sikrer en smidig overgang og rask oppstart.
 5. Kontinuerlig støtte: Vårt supportteam står alltid klart til å hjelpe deg med eventuelle spørsmål eller utfordringer. Vi er dedikert til å sikre din suksess med våre løsninger.

Ved å velge Internia, investerer du i bedre kommunikasjon, økt tilfredshet blant dine ansatte og en mer effektiv arbeidsplass. La oss hjelpe deg med å bygge en bedre kommunikasjonskultur i din virksomhet.

Les mer: Arbeidsmiljø: Internia sikrer god kommunikasjonsflyt i din virksomhet

FAQ om spørreskjemaer

Hva er et digitalt spørreskjema?

Et digitalt spørreskjema er et elektronisk skjema som brukes til å samle inn informasjon fra respondenter via internett eller mobil. Disse skjemaene kan enkelt distribueres via e-post, nettsider, sosiale medier eller SMS.

Hvordan lager man et effektivt spørreskjema?

For å lage et effektivt spørreskjema, bør du ha klart definerte mål, bruke klare og konsise spørsmål, variere spørsmålstyper (ja/nei, flervalg, åpne spørsmål), og teste skjemaet før distribusjon for å sikre at det er forståelig.

Hva er fordelene med å bruke spørreskjemaer?

Fordelene inkluderer enkel datainnsamling, kostnadseffektivitet, muligheten til å nå et bredt publikum, rask behandling av resultater, og muligheten for anonym tilbakemelding.

Hvordan analyserer man data fra et spørreskjema?

Data fra spørreskjemaer kan analyseres ved å bruke statistiske verktøy for å identifisere trender og mønstre. Kvantitative data analyseres ofte med programvare som Excel eller SPSS, mens kvalitative data kan kodes og analyseres tematisk.

Hva er viktige elementer i et spørreskjema?

Viktige elementer inkluderer en tydelig introduksjon, godt formulerte spørsmål, passende svaralternativer, anonymitetsgarantier, og en takk for deltakelse.

Hvordan kan man sikre høy svarprosent på spørreskjemaer?

For å sikre høy svarprosent bør du gjøre spørreskjemaet kort og enkelt å fylle ut, tilby incentiver, sikre anonymitet, og sende påminnelser til de som ikke har svart.

Hva er forskjellen mellom et åpent og lukket spørsmål i et spørreskjema?

Åpne spørsmål lar respondenten svare med egne ord og gir mer detaljert informasjon, mens lukkede spørsmål gir forhåndsdefinerte svaralternativer som er enklere å analysere.

Hvordan beskytter man personvernet i spørreskjemaer?

For å beskytte personvernet bør du sikre anonymitet, bruke sikre datalagringsløsninger, informere respondentene om hvordan dataene vil bli brukt, og følge relevante personvernlover og -forskrifter.

Hva er de vanligste feilene i spørreskjemaer?

Vanlige feil inkluderer ledende spørsmål, for kompliserte eller lange spørsmål, mangel på svaralternativer, og dårlig struktur som kan forvirre respondentene.

Hvordan kan Internia hjelpe med spørreskjemaer?

Internia tilbyr skreddersydde løsninger for å lage, distribuere og analysere spørreskjemaer, inkludert automatiske purringer, real-time analytics, og ekspertrådgivning for å sikre høy kvalitet og effektivitet i dine spørreundersøkelser.

Demo

Prøv Internia!

Be om en Internia demo og oppdag hvordan vår løsning kan transformere måten du kommuniserer med dine ansatte.

Siste Artikler

Last ned gratis E-bok

Slik utføres gode medarbeiderunder-søkelser

Medarbeiderundersøkelser er et kraftig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet i enhver virksomhet. Les vår komplette guide til utforming og gjennomføring av medarbeiderundersøkelser.